908/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 oktober 2010

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 36 § 1 mom. i gymnasielagen (629/1998) och 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer vid studentexamensnämnden är

1) studentexamensprov, bedömning av prestationer, studentexamensbetyg och särskilda betyg över avlagda godkända prov, samt

2) kontrollbedömning.

2 §
Fasta avgifter

För de prestationer som nämns i 1 § 1 punkten uppbär studentexamensnämnden en fast grundavgift på 27 euro per examinand för deltagande i studentexamen och en fast deltagaravgift på 28 euro för varje prov.

Grundavgift för deltagande i studentexamen betalas vid varje examenstillfälle.

För den kontrollbedömning som nämns i 1 § 2 punkten uppbärs 50 euro. Ett verifikat över att avgiften har betalts skall uppvisas i samband med ansökan. Avgiften återbetalas till den betalande om den nya bedömningen leder till en höjning av vitsordet eller poängtalet.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Prestationer som studentexamensnämnden prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) utbildningstjänster,

2) informationstjänster som grundar sig på studentexamensnämndens register och databaser samt direktanvändning av databaser,

3) betygskopior och översätta betyg,

4) ljuskopior och andra kopior,

5) beställda utredningar och utlåtanden,

6) andra beställda serviceprestationer, samt

7) sändning och postning av beställda handlingar och annat material.

4 §
Avgiftsfria prestationer

Ingen avgift uppbärs för beslut av studentexamensnämnden som gäller rätten att i ett enskilt fall delta i studentexamen på basis av yrkesutbildning eller annan motsvarande utbildning och undantagsarrangemang enligt 6 § 1 mom. i statsrådets förordning (915/2005).

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (438/2001) jämte ändringar.

Helsingfors den 27 oktober 2010

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Undervisningsråd
Heikki Blom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.