894/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 oktober 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1169/2009) 9 § samt

ändras 2 § 1 och 3 mom. och 10 § och

fogas till 2 §, sådan den lyder i förordning 423/2010, temporärt ett nytt 5 mom., som följer:

2 §
Televisionsnät

De frekvensområden som ska användas för televisionsverksamhet är 174―230 MHz och 470―790 MHz. Frekvensområdena 174-230 MHz och 470-694 MHz kan också användas för radiomikrofoner.


På frekvensområdet 174–230 MHz används två kanalknippen gemensamt i den riksomfattande televisionsverksamhet som är koncessionsberoende. Dessutom finns det på frekvensområdet 174-230 MHz ett kanalknippe som är nästan helt riksomfattande. På frekvensområdet 470–790 MHz finns ett kanalknippe för regionala sändningar i televisionsverksamheten.


Frekvensområdet 694-790 MHz kan också användas för radiomikrofoner.

10 §
Markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster

De markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster får använda frekvensområdena 791-821 MHz och 832-862 MHz. Frekvensområdena kan också användas för radiomikrofoner och för försvarsmaktens behov.

De markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster får dessutom använda frekvensområdet 2 500-2 690 MHz på riksomfattande nivå och frekvensområdet 3 410-3 590 MHz på regional nivå.

På frekvensområdena 2 500―2 570 MHz och 2 620―2 690 MHz kan det beviljas 14 duplexband på 2x5 MHz. Frekvenserna på området 2 570―2 620 MHz beviljas som ett frekvensband på 50 MHz.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010 och dess 2 § 5 mom. är i kraft till och med den 31 december 2020.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 oktober 2010

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Lagstiftningsråd
Maaret Suomi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.