887/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 22 oktober 2010

Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) 2 § 4 mom., 3 § 2 mom., 6 § 2 mom., 7 § 2 mom., 8 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 14 § 1 mom. samt

fogas till 13 § 1 mom. en ny 8 a-punkt som följer:

2 §
Definitioner

Med deltagare i avvecklingssystem avses den som upprätthåller ett avvecklingssystem och en sammanslutning som deltar i avvecklingssystemets verksamhet samt andra därmed jämförbara deltagare.


3 §
Nettning vid konkurs

Förpliktelser som för avveckling har anmälts i enlighet med avvecklingssystemets regler efter att konkurs i fråga om en deltagare i avvecklingssystemet har inletts, får nettas och nettningen har bindande verkan vid deltagarens konkurs, om

1) förpliktelserna nettas på den avvecklingsdag enligt avvecklingssystemets regler då konkursen inleddes, och

2) den som upprätthåller avvecklingssystemet kan visa att den, då de uppdrag som gäller förpliktelsen enligt avvecklingssystemets regler blev oåterkalleliga, varken hade eller borde ha haft kännedom om att konkursen hade inletts.


6 §
Nettning vid insolvensförfarande i fråga om kreditinstitut

Förpliktelser som för avveckling har anmälts i enlighet med avvecklingssystemets regler efter att insolvensförfarande i fråga om en deltagare i avvecklingssystemet har inletts, får nettas och nettningen har bindande verkan vid insolvensförfarandet, om

1) förpliktelserna nettas på den avvecklingsdag enligt avvecklingssystemets regler då insolvensförfarandet inleddes, och

2) den som upprätthåller avvecklingssystemet kan visa att den, då de uppdrag som gäller förpliktelsen enligt avvecklingssystemets regler blev oåterkalleliga, varken hade eller borde ha haft kännedom om att insolvensförfarandet hade inletts.


7 §
Nettningens inverkan på utsökning

Förpliktelser som för avveckling har anmälts i enlighet med avvecklingssystemets regler efter att betalningsförbud har delgivits, får nettas och nettningen har bindande verkan vid utsökningen trots 1 mom., om

1) förpliktelserna nettas på den avvecklingsdag enligt avvecklingssystemets regler då betalningsförbudet har delgivits, och

2) den som upprätthåller avvecklingssystemet kan visa att den, då de uppdrag som gäller förpliktelsen enligt avvecklingssystemets regler blev oåterkalleliga, varken hade eller borde ha haft kännedom om betalningsförbudet.

8 §
Tillämpning av bestämmelserna i avvecklingssystemen

En förpliktelse som avvecklas i avvecklingssystemet anses vid tillämpningen av denna lag ha uppkommit när den för avveckling i avvecklingssystemet har anmälts i enlighet med avvecklingssystemets regler.

11 §
Användning av kreditfacilitet och avvecklingskonto efter att insolvensförfarande inletts

Medel och värdepapper som en deltagare i ett avvecklingssystem har på ett avvecklingskonto i avvecklingssystemet kan trots insolvensförfarande användas för att uppfylla deltagarens förpliktelser i avvecklingssystemet. Om en förpliktelse i enlighet med avvecklingssystemets regler anmälts för avveckling efter att insolvensförfarande mot deltagaren har inletts, får emellertid de medel och värdepapper som finns på avvecklingskontot användas för att uppfylla förpliktelsen i fråga endast på den avvecklingsdag enligt avvecklingssystemets regler då insolvensförfarandet inleddes.


13 §
Regler för avvecklingssystem

Ett avvecklingssystem skall ha skriftliga regler av vilka framgår


8 a) hur den avvecklingsdag som tillämpas i avvecklingssystemet bestäms, om den inte är ett kalenderdygn,


14 §
Anmälningar till kommissionen

Finansministeriet ska specificera och anmäla till kommissionen de avvecklingssystem som hör till tillämpningsområdet för direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och på vilka finsk lag ska tillämpas samt dem som upprätthåller avvecklingssystemen.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2011.

RP 69/2010
EkUB 15/2010
RSv 133/2010

Helsingfors den 22 oktober 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.