848/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriet förordning om kontroll av saluföringsnormer för olivolja

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av saluföringsnormer för olivolja (59/2007) 2 § 2 mom., 3 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 8 § 1 mom. som följer:

2 §
Delegering av uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet delegerar de kontrolluppgifter som enligt kommissionens förordning hör till ministeriets behörighet, till Livsmedelssäkerhetsverket, regionförvaltningsverket, kommunen och tullverket i enlighet med vad som föreskrivs i 3 §.

3 §
Tillsynsmyndigheter och -uppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket, regionförvaltningsverket och kommunen kontrollerar att olivoljan överensstämmer med normerna i alla handelsled enligt livsmedelslagen (23/2006) till den del uppgifterna inte hör till tullverket.

5 §
Kontrollrapport

Livsmedelssäkerhetsverket ska årligen lämna en i denna förordning avsedd kontrollrapport till jord- och skogsbruksministeriet med uppgifter om de kontrollinsatser som Livsmedelssäkerhetsverket, regionförvaltningsverket och kommunen har utfört. Kontrollrapporten omfattar en redogörelse för de utförda kontrollerna och kontrollresultaten.


8 §
Sökande av ändring

Om sökande av ändring i de beslut som Livsmedelssäkerhetsverket eller regionförvaltningsverket har fattat med stöd av denna förordning föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Om sökande av ändring i de beslut som kommunen har fattat med stöd av denna förordning föreskrivs i kommunallagen (365/1995).Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 2010. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.