847/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (907/2007) 3 § 1 mom. och 4 § som följer:

3 §
Behörig myndighet

Behörig myndighet i ansökningsärenden som gäller namnskydd är jord- och skogsbruksministeriet, som vid behov kan anlita närings-, trafik- och miljöcentralerna.


4 §
Namnskyddsarbetsgruppen

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en arbetsgrupp för fem år i sänder som har till uppgift att handlägga problem som uppkommit i samband med verkställandet av uppgifter som hör till tillämpningsområdet för denna förordning och ge förslag om hur systemen kunde utvecklas samt på begäran ge ministerierna utlåtanden om ärenden som gäller verkställandet av systemen. Arbetsgruppen har en ordförande samt högst tio medlemmar, vilka var och en har en personlig suppleant. Arbetsgruppens ordförande och medlemmar ska vara sakkunniga inom jordbruks- och livsmedelsbranschen och de ska företräda jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket, Patent- och registerstyrelsen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, närings-, trafik- och miljöcentralerna, universiteten och Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry samt de näringsidkare som använder skyddade namn. Jord- och skogsbruksministeriet utnämner en sekreterare för arbetsgruppen.


Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 2010. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.