845/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 och 14 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter (715/2009) 2 § 1 mom. 8 punkten och 14 § 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

8) behörig myndighet den närings-, trafik- och miljöcentral, inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum, är den närings-, trafik- och miljöcentral behörig myndighet, inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.


14 §
Den behöriga myndighetens uppgifter

På Åland sköter Statens ämbetsverk på Åland de uppgifter som den behöriga myndigheten har enligt denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 2010. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.