844/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av handelsnormerna för frukt och grönsaker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av handelsnormerna för frukt och grönsaker (720/2009) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Myndigheter

Livsmedelssäkerhetsverket är den samordnande myndighet som avses i artikel 8.1 punkt a och ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 8.1 punkt b i kommissionens förordning och det kan vid behov bistås av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Livsmedelssäkerhetsverket svarar dessutom för upprätthållande av den databas över aktörer som avses i artikel 9, för genomförande av den riskanalys som avses i artikel 10 och för beviljande av tillstånd för godkända aktörer enligt artikel 11 och av intyg om överensstämmelse enligt artikel 12 a i kommissionens förordning.Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 2010. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.