839/2010

Utfärdad i Helsingfors den 24 september 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyddande av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden från spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyddande av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden från spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris (1376/2004) 2 § som följer:

2 §
Restriktioner och krav som gäller flyttning av fisk och rom

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter ska iakttas när levande fisk och rom som kommer från en odling samt vild levande fisk och rom som är avsedda för odling flyttas från övriga delar av Finland till Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki eller Uutuanjoki vattensystem. Den behöriga myndighet som avses i kommissionens förordning är i Finland Livsmedelssäkerhetsverket.

När levande fisk och rom som kommer från en odling samt vild levande fisk och rom som är avsedda för odling flyttas från Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattensystem till Tana älvs och Näätämöjoki vattensystem ska kraven i 1 mom. iakttas.

Flyttning av vild fisk och odesinficerad rom som är avsedda för utplantering från övriga delar av Finland till Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki eller Uutuanjoki vattensystem eller från Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattensystem till Tana älvs och Näätämöjoki vattensystem är förbjuden. När desinficerad rom flyttas ska kraven i 1 mom. iakttas.

Fiskodlingsanstalter, dammar med naturligt foder och kläckerier där fisk eller desinficerad rom placeras ska vara registrerade i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket (212/1996). Fiskodlingsanstalter, dammar med naturligt foder och kläckerier ska dessutom ha ett sådant tillstånd som avses i 14 a § i lagen om djursjukdomar.

Flyttning av odlad och vild fisk och rom till Tana älvs vattensystem begränsas dessutom så som föreskrivs i överenskommelsen med Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde och den därtill anslutna fiskeristadgan, eller bestäms med stöd av dem.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2010.

Rådets direktiv 2006/88/EG (32006L0088); EUT nr L 328, 24.11.2006, s. 14
Kommissionens direktiv 2008/53/EG (32008L0053); EUT nr L 117, 1.5.2008, s. 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 (32008LR1251); EUT nr L 337, 16.12.2008, s. 41
Kommissionens förordning (EG) nr 0719/2009 (32009R0719); EUT nr L 205, 7.8.2009, s. 10
Kommissionens förordning (EU) nr 346/2010 (32010R0104)); EUT nr L 104, 24.4.2010, s. 1
Kommissionens beslut 2010/221/EU (32010D0098); EUT nr L 98, 20.4.2010, s. 7

Helsingfors den 24 september 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.