834/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000) 4 § 3 mom., 6 § 3 mom. samt 9 § som följer:


4 §
Lagring av stallgödsel

Undantag från storleken för en i 1 mom. avsedd gödselstad är möjlig om gödseln överlåts till en som drar nytta av den och som kan ta emot den med stöd av tillstånd som beviljats enligt 28 § i miljöskyddslagen eller om gödseln överlåts till en annan jordbrukare för att lagras i enlighet med denna förordning eller för att användas direkt eller den lagras i vederbörligen anlagda och täckta gödselstackar, förutsatt att lagringen sker enligt förfaringssättet i bilaga 1 och att utsläpp till vatten kan förhindras. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska på förhand i tillräckligt god tid underrättas om undantaget. Miljövårdsmyndigheten kan meddela behövliga föreskrifter med stöd av 84 § i miljöskyddslagen. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska årligen underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om de anmälningar som avses ovan.


6 §
Mängden gödselmedel

De i 2 mom. nämnda totala kvävemängderna minskas med 40 kg/ha för torvjord där spannmål och sockerbetor odlas och med 20 kg/ha på verksamhetsområden av närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Österbotten samt Kajanaland. För vallar på torvjord minskas mängderna med 10 kg/ha i hela landet.


9 §
Tillsyn

Bestämmelser om tillsynen av iakttagandet av denna förordning finns i 13 kap. i miljöskyddslagen och om straff i 116 § i miljöskyddslagen. De kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna ska ge närings-, trafik- och miljöcentralerna den information som behövs för övervakningen av denna förordning och för uppgörandet av de rapporter som förutsätts i nitratdirektivet.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

Helsingfors den 23 september 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Överinspektör
Kaisa Pelttari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.