828/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,

upphävs i förordningen om mätteknikcentralen (678/1991) 3, 4, 4 b och 4 c §, sådana de lyder, 3, 4 b och 4 c § i förordning 1193/2005 och 4 § delvis ändrad i förordning 1377/1994, samt

ändras 2 § 2 mom., 4 d §, 5 § 2 mom. och 10 §, sådana de lyder, 2 § 2 mom. delvis ändrad i förordningarna 14/2005 och 1193/2005, 4 d § i förordning 1193/2005, 5 § 2 mom. i förordning 14/2005 och 10 § i förordningarna 14/2005 och 1193/2005, som följer:

2 §

Om inte något annat följer av 4 a §, ska Mätteknikcentralens direktion utöver vad som bestäms i lagen om mätteknikcentralen (1149/1990)

1) sätta målen för centralens verksamhet samt besluta om centralens strategi, betydande riktlinjer och omfattande projekt,

2) styra och övervaka uppnåendet av de mål som har satts för centralen,

3) besluta om centralens budgetförslag samt om verksamhets- och ekonomiplanen,

4) godkänna och underteckna resultatavtalet och bokslutet tillsammans med centralens överdirektör, samt

5) behandla andra betydande ärenden som överdirektören överför till direktionen.

4 d §

För främjande av tillförlitligheten och den internationella acceptabiliteten hos ackrediteringssystemet samt hos tjänsterna för bedömning av överensstämmelse med kraven finns vid arbets- och näringsministeriet dessutom en delegation för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven. Bestämmelser om delegationen finns i statsrådets förordning om delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven (977/2005).

5 §

Överdirektören övervakar och utvecklar Mätteknikcentralens verksamhet och ansvarar för verksamhetens resultat och för att målen uppnås samt rapporterar årligen om resultaten och måluppnåelsen till arbets- och näringsministeriet.


10 §

Överdirektören utnämns av statsrådet. Chefen för en resultatenhet som är direkt underställd överdirektören utnämns av direktionen.

Chefen för ackrediteringsenheten och dennes ställföreträdare utnämns dock av delegationen för ackrediteringsärenden.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 30 september 2010.

Helsingfors den 23 september 2010

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Päivi Marttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.