824/2010

Utfärdad i Helsingfors den 15 september 2010

Justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 kap. 6 § 3 mom. i konsumentskyddslagen (38/1978) och 14 a § 2 mom. i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992), sådana de lyder, det förstnämnda momentet i lag 746/2010 och det sistnämnda i lag 748/2010:

1 §
Beräkning av den effektiva räntan

Den effektiva räntan på en konsumentkredit som omfattas av tillämpningsområdet för 7 kap. i konsumentskyddslagen och på ett lån som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om pantlåneinrättningar ska beräknas enligt den matematiska formel som återges i del I i bilagan.

2 §
Antaganden som ska användas vid beräkningen

Vid beräkningen av den effektiva räntan ska man utgå från antagandet att kreditavtalet gäller för den tid som avtalats och att kreditgivaren och konsumenten fullgör sina skyldigheter med iakttagande av de villkor och de datum som anges i kreditavtalet.

Om kreditavtal innehåller villkor som tillåter ändringar av den kreditränta och, i tillämpliga fall, de avgifter som ingår i den effektiva räntan men som är omöjliga att uppskatta när den beräknas, ska den effektiva räntan beräknas utifrån antagandet att krediträntan och övriga avgifter är fasta och gäller tills kreditavtalet löper ut.

Dessutom ska de ytterligare antaganden som anges i del II i bilagan användas vid beräkningen av den effektiva räntan.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (308L0048); EGT nr L 133, 22.5.2008, s. 66

Helsingfors den 15 september 2010

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsdirektör
Antti T. Leinonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.