820/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 september 2010

Statsrådets förordning om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § 3 mom. i lagen om medicinsk forskning (488/1999), sådant det lyder i lag 794/2010:

1 §
Kommittén

I samband med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården finns den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik.

Kommittén kan vid behov tillsätta sektioner och kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga.

2 §
Uppgifter

Utöver det som föreskrivs i 16 och 17 § i lagen om medicinsk forskning (488/1999) ska kommittén

1) stödja och samordna de regionala etiska kommittéernas verksamhet i förfaranden som gäller begäran om utlåtande samt i principiella forskningsetiska frågor och i utbildning med anknytning till dem,

2) delta i internationellt samarbete i forskningsetiska frågor,

3) samla in och förmedla information om forskningsetiska frågor samt förmedla information om den internationella etiska diskussion som förs på området, bland annat med hjälp av publikationer, utbildning och motsvarande verksamhet,

4) främja medborgardebatten om medicinsk och biomedicinsk forskning.

3 §
Sammansättning

Kommittén har en ordförande och en vice ordförande samt högst 14 andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda medlemmarna har en personlig suppleant. Statsrådet utser ordföranden och vice ordföranden samt de övriga medlemmarna och suppleanterna för fyra år i sänder.

Ordförandena för sektionerna utses bland kommitténs medlemmar.

Om kommitténs ordförande eller vice ordförande eller någon annan medlem eller suppleant avgår eller avlider under mandatperioden, utser social- och hälsovårdsministeriet i stället för honom eller henne en ny medlem för den återstående mandatperioden.

4 §
Arvoden och ersättningar

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om grunderna för arvoden och ersättningar till kommitténs ordförande och vice ordförande, medlemmar och suppleanter samt om grunderna för arvoden till sakkunniga.

I fråga om ersättning för resekostnader iakttas statens gällande tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 september 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.