818/2010

Utfärdad i Helsingfors den 14 september 2010

Inrikesministeriets förordning om räddningsbilar

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 4 mom. i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller konstruktion, utrustning och färg i fråga om räddningsbilar som avses i 20 § 1 mom. i fordonslagen (1090/2002).

Denna förordning tillämpas utöver vad som i fordonslagen samt i övrigt med stöd av den bestäms om räddningsbilars konstruktion och utrustning.

2 §
Allmänna krav

En räddningsbil ska till sin konstruktion och utrustning stämma överens med standarderna SFS―EN 1846―1, SFS-EN 1846―2, och SFS―EN 1846―3. I enlighet med principen om ömsesidigt erkännande kan i stället för europeiska standarder användas sådana i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet gällande standarder eller andra tekniska specifikationer med hjälp av vilka motsvarande säkerhetsnivå kan garanteras.

En räddningsbil ska till sin konstruktion vara sådan att den fungerar oavbrutet minst fyra timmar i temperaturer mellan minst –25 °C och +35 °C.

3 §
Bogseringsanordningar

En räddningsbil vars totalmassa är större än 3,5 ton ska förses med en draglänk eller en motsvarande anordning i chassiets främre och bakre del. Länken och fästet ska hålla för en drag- och tryckkraft som motsvarar hälften av fordonets totalmassa.

4 §
Räddningsbilars färg

En räddningsbils basfärg är röd. Basfärgen på containrar och på sådana släpvagnar vars totalmassa är större än 750 kg, vilka används för räddningsverksamhet, är i tillämpliga delar röd.

De referensnyanser som används för den röda basfärgen är RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002 eller RAL 3020. Märkbarheten får förbättras med fluorescerande färger vars referensnyanser är RAL 3024 eller RAL 3026.

Vitt och gult får användas som varselfärg på räddningsbilar och på containrar och släpvagnar som används för räddningsverksamhet. Den referensnyans som används för den vita varselfärgen är RAL 9010 och för den gula är referensnyanserna RAL 1018, RAL 1021 eller RAL 1023. Varselfärgen ska täcka en mindre yta än basfärgen.

I enlighet med rekommendation 6.2.6 i annex 14 till konventionen angående internationell civil luftfart får de räddningsbilar som räddningstjänsten på en flygplats använder vara gula till sin basfärg.

Försvarsmaktens räddningsbilar och containrar eller släpvagnar som används för räddningsverksamhet får vara kamouflagefärgade.

5 §
Anslutningar

I räddningsbilar i kategori N3 enligt fordonslagen ska energianslutningarna placeras i fotsteget på förarens sida, i dess omedelbara närhet eller i bilens vänstra framhörn, och anslutningarna ska skyddas för skador.

6 §
Ikraftträdande

På räddningsbilar som tagits i bruk innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde när bilarna togs i bruk.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning av den 7 oktober 2003 om räddningsbilar (844/2003).

Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

Helsingfors den 14 september 2010

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överinspektör
Alpo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.