814/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 september 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (435/2001) 2 § 10, 15-17 och 20 punkten, 4 §, rubriken för 5 § och 5 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 §, 12, 13 och 15 punkten i bilaga 1 samt bilaga 3, av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 838/2005, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


10) blandning blandningar eller lösningar av två eller flera ämnen,


15) beläggningsmedel och målarfärg en blandning som innehåller organiska lösningsmedel och som används för att uppnå en dekorativ, skyddande eller annan funktionell effekt på en yta,

16) lim en blandning som innehåller organiska lösningsmedel och som används för att sammanfoga enskilda delar av en produkt,

17) tryckfärg en blandning som innehåller organiska lösningsmedel och som används i tryckprocessen för att trycka text eller bilder på en yta,


20) användning den mängd organiska lösningsmedel och mängden av dem i blandningar som används när en verksamhet utförs, inklusive återvunna lösningsmedel som kommer från anläggningen eller utifrån och som räknas varje gång de används i verksamheten,


4 §
Registrering av verksamhet

En anmälan om följande verksamheter ska enligt 65 § 2 mom. i miljöskyddslagen lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen för registrering i datasystemet för miljövårdsinformation, om inte tillstånd för verksamheten ska sökas med stöd av 28 § 2 mom. miljöskyddslagen:

1) verksamheter som avses i bilaga 1 och där högst 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas årligen

a) annan ytrengöring i tabell 2,

b) skotillverkning i tabell 9,

c) laminering i tabell 10,

d) limbeläggning i tabell 11,

2) verksamheter som avses i bilaga 1 och där högst 15 ton organiska lösningsmedel förbrukas årligen:

a) fordonslackering och fordonslackering utanför produktionsanläggningen i tabell 3,

b) målning, lackering och ytbeläggning i tabell 5a och 5c,

c) beläggning av lindningstråd i tabell 6.

5 §
Registrering av verksamheten vid kemiska tvättinrättningar

Verksamhetsutövaren ska enligt 65 § 1 mom. i miljöskyddslagen lämna en anmälan om verksamheten vid en kemisk tvättinrättning till den kommunala miljövårdsmyndigheten för registrering i datasystemet för miljövårdsinformation. Om verksamheten inte fyller förutsättningarna i 1 punkten, ska myndigheten förplikta verksamhetsutövaren att ansöka om miljötillstånd inom en viss tid. Bestämmelser om kraven på kemiska tvättinrättningar ingår i tabell 7 i bilaga 1.

9 §
Ersättande av vissa hälsovådliga ämnen och gränsvärdet för utsläpp av dem

Ämnen och blandningar som på grund av de flyktiga organiska föreningar som de innehåller klassificeras som carcinogener, mutagener eller toxiska för reproduktion och som har tilldelats eller som ska förses med riskfraserna R45, R46, R49, R60 eller R61, och som från och med den 1 december 2010 ska förses med faroangivelserna H340, H350, H350i, H360D eller H360F eller riskfraserna R45, R46, R49, R60 eller R61 samt som från och med den 1 juni 2015 ska förses med faroangivelserna H340, H350, H350i, H360D eller H360F ska snarast möjligt ersättas med mindre skadliga ämnen eller blandningar.


10 §
Gränsvärde för utsläpp av vissa halogenerade flyktiga organiska föreningar

Utsläpp som föranleds av användningen av halogenerade flyktiga organiska föreningar som har försetts med riskfraserna R40 eller R68 och, från och med den 1 juni 2015, faroangivelserna H341 eller H351, får vara högst 20 milligram (mg) per normalkubikmeter (Nm3), om det sammanlagda massflödet för dessa föreningar är minst 100 gram (g) per timme.


Denna förordning träder i kraft den 23 september 2010. Förordningen tillämpas dock från den 1 juni 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG (32008L0112); EGT nr L 345, 23.12.2008, s. 68

Helsingfors den 16 september 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Anneli Karjalainen

Bilagor 1 och 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.