813/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 september 2010

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (837/2005) 2 § 1 mom. 2 och 7 punkten samt 6 § 1 mom. 6 punkten som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) blandning blandningar eller lösningar av två eller flera ämnen,


7) beläggning och målarfärg blandningar som innehåller organiska lösningsmedel och som används för att uppnå en dekorativ, skyddande eller annan funktionell effekt på en yta,


6 §
Undantag för försäljning av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde

Finlands miljöcentral kan bevilja undantag för försäljning och förmedling av produkter vars VOC-halt överstiger gränsvärdena enligt tabell 1 i bilaga 2 om produkterna säljs eller förmedlas för att användas vid restaurering eller underhåll av följande objekt eller byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde:


6) objekt för vilka Museiverket har beviljat bidrag för restaurering enligt 19 § i byggnadsskyddslagen eller närings-, trafik- och miljöcentralen har beviljat bidrag för vård av byggnadsarv, eller



Denna förordning träder i kraft den 23 september 2010. Förordningens 2 § tillämpas dock från den 1 juni 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG (32008L0112); EGT nr L 345, 23.12.2008, s. 68

Helsingfors den 16 september 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Anneli Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.