792/2010

Utfärdat i Åbo den 7 november 2008

Kyrkomötets beslut om ändring av 16 kap. i kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 16 kap. jämte senare ändringar som följer:

16 kap

Kyrkböcker och församlingens arkiv

1 §

Förutom uppgifter om dop, vigsel och begravning införs i medlemsregistret såsom andra motsvarande förrättningar som avses i 5 § 6 punkten i lagen om trossamfundens medlemsregister (614/1998) angående en medlem uppgifter om genomgången skriftskola, konfirmation, välsignelse av äktenskap och jordfästning.

Som sådana förtroendeuppdrag eller därmed jämförbar uppgift i anslutning till trossamfundet som avses i 5 § 7 punkten i lagen om trossamfundens medlemsregister införs i medlemsregistret uppgifter om en medlems medlemskap i kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige, kyrkorådet, församlingsrådet, gemensamma kyrkorådet, domkapitlet, stiftsfullmäktige, kyrkostyrelsen och kyrkomötet.

2 §

Önskar församlingar ordna förandet av kyrkböckerna genom ett gemensamt centralregister helt eller delvis, ska församlingarnas kyrkofullmäktige ingå ett avtal om detta.

I en kyrklig samfällighet beslutar gemensamma kyrkofullmäktige om grundandet av ett centralregister för församlingar som hör till den kyrkliga samfälligheten och om ingåendet av det avtal som avses i 1 mom. med församlingar som inte tillhör den kyrkliga samfälligheten. I ärendet ska utlåtanden begäras av församlingsråden.

Innan ett centralregister grundas ska utlåtande begäras av kyrkostyrelsen.

3 §

Bevis, utdrag och avskrifter som grundar sig på kyrkböckerna utfärdas av kyrkoherden och vid centralregistret av dess direktör eller av en av dessa bestämd tjänsteinnehavare som är förtrogen med hur kyrkböcker ska föras.

4 §

Efter att ha fattat det beslut om utlämnande av uppgifter ur medlemsregistret som avses i 16 kap. 7 § 2 mom. i kyrkolagen kan kyrkostyrelsen själv lämna ut uppgifterna eller avtala med församlingen eller centralregistret om utlämnande av uppgifterna.

5 §

Till församlingens arkiv hör, förutom de manuellt förda kyrkböckerna, längder över arkivet och biblioteket samt de övriga handlingar som inkommit till församlingen i samband med fullgörandet av uppgifter som ankommer på församlingen eller som tillkommit genom församlingens verksamhet. Begreppet handling definieras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

6 §

De manuellt förda kyrkböckerna och församlingens arkiv ska förvaras i ett lämpligt arkivutrymme så att de är skyddade mot förstörelse, skada och obehörig användning. Innan ritningarna till arkivutrymmet godkänts ska utlåtande om ritningarna begäras av kyrkostyrelsen.

Manuellt förda kyrkböcker och handlingar i församlingens arkiv som är äldre än etthundra år samt manuellt förda kyrkböcker yngre än etthundra år som har digitaliserats och införts som en del av kyrkans gemensamma medlemsregister kan med kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets samtycke deponeras hos arkivverket.


Detta beslut träder i kraft samma dag som den ändring av 16 kap. och 25 kap. 12 § 2 mom. i kyrkolagen som kyrkomötet godkänt den 7 november 2008.

Åbo den 7 november 2008

För kyrkomötet


Jukka PaarmaÄrkebiskop


Katri KuuskoskiKyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.