776/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 58 § i upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen (404/1961) 58 § 2 mom., sådant det lyder i lag 821/2005, som följer:

58 §

Om ett exemplar av ett verk har framställts eller spridits till allmänheten i strid med denna lag eller införts i landet eller till finskt territorium på det sätt som avses i 56 a § 1 mom. 3 punkten och om det genom ett strafföreläggande bestäms att exemplaret av verket ska förverkas till staten, kan det på yrkande av målsäganden samtidigt föreskrivas att exemplaret av verket ska förstöras. Genom ett strafföreläggande kan det också bestämmas att en i 50 b § avsedd anordning för kringgående av tekniska åtgärder ska förverkas till staten och förstöras, om den har tillverkats, gjorts tillgänglig för allmänheten eller införts i landet för spridning till allmänheten eller till finskt territorium för vidaretransport till tredjeland i strid med 50 b § 1 mom.Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.