771/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 26 § i lagen om farkostregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om farkostregistret (976/2006) 26 § som följer:

26 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot det användningsförbud om vilket föreskrivs i 8 § ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för farkostförseelse dömas till böter.

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för en överträdelse av den anmälningsskyldighet som avses i 7 § eller av det användningsförbud om vilket föreskrivs i 10 § 2 mom. finns i lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010).


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.