768/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 96 § i fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonslagen (1090/2002) 96 §, sådan den lyder i lagarna 226/2009 och 276/2010, som följer:

96 §
Fordonsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) underlåter att fullgöra den reparationsskyldighet som föreskrivs i 5 eller 57 §,

2) bryter mot användningsförbud eller körförbud enligt 6 § 1 mom. eller 51, 56, 57, 75 eller 84 §,

3) bryter mot det förbud mot tillverkning, import, saluföring, försäljning eller annan överlåtelse som föreskrivs i 6 § 2 eller 3 mom.,

4) underlåter att fullgöra den skyldighet att hålla ett fordon trafikdugligt som föreskrivs i 9 § 2 mom.,

5) underlåter att fullgöra den skyldighet att ha med sig intyget över besiktning som föreskrivs i 58 § eller underlåter att fullgöra den besiktningsskyldighet som föreskrivs i 61 eller 62 §,

6) bryter mot kravet i 66 a § om användning, fastsättning eller skötsel av registreringstecken, registreringsskyltar, förflyttningsmärken eller nationalitetsbeteckningar,

7) använder ett i 66 f § avsett provnummerintyg eller förflyttningstillstånd i strid med paragrafen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

8) bryter mot skyldigheten enligt 71 § att tillåta utförandet av teknisk vägkontroll,

9) vägrar att visa upp de handlingar som avses i 71 § eller att lämna de handlingar som avses i 93 § eller att ge i 71 § avsedda personer tillträde till fordonet eller i 82 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där den som importerar, tillverkar eller säljer fordon, komponenter eller separata tekniska enheter tillverkar, lagrar eller säljer dem eller att ta prov för undersökningar eller att få behövliga handlingar eller uppgifter om egenskaperna hos eller godkännandet av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter,

10) försummar att ge den beskrivning som föreskrivs i 93 c §,

11) utför installations- och reparationsarbeten enligt 87 § utan behörigt tillstånd eller i strid med den begränsning som föreskrivs i 90 §,

12) vägrar att ge i 91 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där system, komponenter eller separata tekniska enheter installeras eller repareras,

13) bryter mot de bestämmelser om specialtransportfordon eller utförande av specialtransporter som utfärdats med stöd av 99 §,

14) underlåter att fullgöra skyldigheten enligt 78 § att skaffa tillstånd för att bjuda ut för försäljning eller sälja komponenter och tekniska enheter,

15) bryter mot ett säljförbud som meddelats med stöd av 80 § 1 mom. eller anmäler ett sådant fordon för första registrering,

16) försummar att lämna sådan information som föreskrivs i en EU-rättsakt som innehåller tekniska krav och hänför sig till de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. och som kan leda till att fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning avlägsnas från marknaden,

17) underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 45 § 2 mom., 46 § 4 mom., 81 § 2 mom. eller 86 a § 1 mom.,

18) underlåter att fullgöra den skyldighet som ålagts tillverkaren att tillhandahålla material som avses i 46 a § 2 mom. 3 punkten eller material som behövs för verksamhet enligt 49 §,

19) försummar att tillhandahålla information som avses i 93, 93 a och 93 b §, eller

20) bryter mot det förbud att på andra fordon använda färgsättningen och emblemen på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon som föreskrivs i 20 § 4 mom.,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fordonsförseelse dömas till böter.

För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen ger en utsedd teknisk tjänst, en godkänd sakkunnig eller en beviljare av enskilda godkännanden information som till sin juridiska betydelse är inkorrekt vid kontroller, mätningar eller tester som utförs för förfarandet för godkännande av eller för ett förfarande för att från marknaden dra bort fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning eller vid tester eller bedömningar som utförs för tillsyn över produktionens överensstämmelse.

För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar den skyldighet med avseende på åtkomst till uppgifter som behövs vid reparation och underhåll enligt Europeiska unionens förordning om tekniska krav som kompletterar de bestämmelser som nämns i 30 § 1 mom.,

2) försummar den skyldighet med avseende på användning av reagens i systemet för begränsning av utsläpp för fordon då fordonet används i trafik enligt Europeiska unionens förordning om tekniska krav som kompletterar de bestämmelser som nämns i 30 § 1 mom., eller

3) bryter mot förbudet att använda anordningar som begränsar funktionen av utsläppsbegränsande system eller förbudet att ändra utsläppsbegränsande system i strid med bestämmelserna om överensstämmelse enligt Europeiska unionens förordning om tekniska krav som kompletterar de bestämmelser som nämns i 30 § 1 mom.

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för vissa fordonsförseelser finns i lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010).


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.