760/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 14 och 44 § i förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förundersökningslagen (449/1987) 14 § 2 mom. och 44 § 1 mom., sådana de lyder, 14 § 2 mom. i lag 203/1997 och 44 § 1 mom. i lag 645/2003, som följer:

14 §

Förundersökningen av brott som en polisman misstänks ha begått leds emellertid alltid av allmänna åklagaren med undantag av ärenden som ska handläggas i ett förfarande enligt lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).


44 §

I enkla och klara ärenden får summarisk förundersökning göras, om gärningen enligt allmän straffpraxis inte kan förutses medföra strängare straff än böter. Med anledning av ett brott som en polisman misstänks ha begått får summarisk förundersökning dock göras endast om ärendet handläggs i ett förfarande enligt lagen om föreläggande av böter och ordningsbot.Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.