755/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i strafflagen (39/1889) 2 a kap. 9―11 §,

sådana de lyder, 2 a kap. 9 § i lagarna 475/2008 och 641/2009 samt 10 och 11 § i lag 550/1999,

ändras 2 a kap. 2 § 4 mom., 6 § 3 mom. och 8 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § 2 mom. 4 punkten, 6 § 2 mom. och 18 §, 10 kap. 9 § 1 mom. samt 41 kap. 8 §,

sådana de lyder, 2 a kap. 2 § 4 mom. i lag 808/2007, 6 § 3 mom. i lag 550/1999, 8 § i lagarna 550/1999 och 971/2001, 7 kap. 1 § i lagarna 697/1991 och 751/1997, 8 kap. 1 § 2 mom. 4 punkten och 6 § 2 mom. i lag 297/2003 och 18 § i lagarna 297/2003 och 1161/2005, 10 kap. 9 § 1 mom. i lag 875/2001 samt 41 kap. 8 § i lag 531/2007, samt

fogas till 2 a kap. 3 §, sådan den lyder i lag 550/1999, ett nytt 3 mom., till 6 kap. 13 §, sådan den lyder i lagarna 515/2003 och 1195/2004, ett nytt 5 mom., till 7 kap. nya 3 a och 3 b § samt till 8 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 297/2003, ett nytt 3 mom. och till 13 §, sådan den lyder i lag 297/2003, ett nytt 3 mom. som följer:

2 a kap.

Om böter, förvandlingsstraff och ordningsbot

2 §
Dagsbotens belopp

Dagsboten bestäms i domstol enligt de uppgifter som gäller under rättegången och i förfarande enligt lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010) enligt de uppgifter som gällde när bötesföreläggandet eller straff- eller bötesyrkandet utfärdades. Åklagaren bestämmer dock böterna enligt de uppgifter som gällde när strafföreläggande utfärdades, om det har framkommit att betalningsförmågan hos den som mottagit bötes- eller straffyrkandet har förändrats väsentligt jämfört med de uppgifter som gällde då yrkandet utfärdades.


3 §
Det totala bötesbeloppet

Bestämmelser om höjning av det totala bötesbeloppet vid bestämmandet av ett gemensamt straff för brott som ska bestraffas med böter och ordningsbot finns i 7 kap. 3 a §.

6 §
Eftergift i fråga om förvandlingsstraff för böter eller delar av böter

Den del av böterna med vilken det totala bötesbeloppet har höjts med stöd av 3 § 2 mom. eller 7 kap. 3 a § förvandlas inte till fängelse.


8 §
Ordningsbot

Ordningsbot är ett till beloppet fast förmögenhetsstraff som är lindrigare än böter och som i lag föreskrivs vara det enda straffet för vissa förseelser.

Obetald ordningsbot får inte förvandlas till fängelse.

6 kap.

Om bestämmande av straff

13 §
Avräkning av tiden för frihetsberövande

Om straffet är ordningsbot, ska frihetsberövandet betraktas som fullt avtjänande av straffet.

7 kap.

Om gemensamt straff

1 §
Bestämmande av gemensamt fängelsestraff

Ska någon på en gång dömas för två eller flera brott för vilka straffet är fängelse, ska ett gemensamt fängelsestraff bestämmas för brotten, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Om någon för ett brott ska dömas till fängelse och för ett eller flera andra brott till böter eller ordningsbot, får domstolen för samtliga brott döma till ett gemensamt fängelsestraff eller för vissa av brotten till ett gemensamt fängelsestraff och dessutom till böter eller ordningsbot för de övriga brotten, men inte vardera.

Föranleder något av brotten livstids fängelsestraff, ska som gemensamt straff för samtliga brott dömas till livstids fängelse.

3 a §
Böter och ordningsbot

Om för två eller flera brott på en gång ska dömas till böter och ordningsbot, ska ett bötesstraff eller ett gemensamt bötesstraff höjt med 20 euro bestämmas. Bötesstraffet höjs dock inte, om ordningsboten föreläggs för en gående eller för föraren av ett motorlöst fordon.

Om det totala beloppet för bötesstraffet eller det gemensamma bötesstraffet skulle vara lägre än ordningsboten eller den strängaste ordningsboten, höjs bötesstraffet eller det gemensamma bötesstraffet till nivån för ordningsboten eller den strängaste ordningsboten innan höjningen enligt 1 mom. görs.

3 b §
Ordningsbot

Om någon på en gång ska dömas för två eller flera brott till ordningsbot, ska en ordningsbot föreläggas. Ordningsboten föreläggs då höjd med 20 euro i förhållande till den förseelse för vilken den strängaste ordningsboten gäller. Om ordningsboten föreläggs för gående eller föraren av ett motorlöst fordon, höjs ordningsboten dock inte.

8 kap.

Om preskription

1 §
Preskription av åtalsrätten

Åtalsrätten preskriberas, om åtal inte har väckts inom


4) två år, om det strängaste straffet är fängelse i högst ett år, böter eller ordningsbot.


3 §
När preskriptionen av åtalsrätten avbryts

När ett ärende som avser en förseelse handläggs i ett förfarande enligt lagen om föreläggande av böter och ordningsbot, avbryts preskriptionen av åtalsrätten när ett bötesyrkande, ordningsbotsföreläggande som mottagaren kan motsätta sig eller straffyrkande delges den som misstänks för förseelsen. Preskriptionen avbryts dock inte, om yrkandet återtas eller mottagaren motsätter sig föreläggandet eller om den misstänkte eller målsäganden återtar sitt samtycke som avses i 4 eller 5 § i nämnda lag.

6 §
Preskription som förhindrar utdömande av straff

Straff för ett annat brott än ett sådant som avses i 1 mom. får inte dömas ut eller bestämmas i ett förfarande enligt lagen om föreläggande av böter och ordningsbot, när det från den dag som nämns i 2 § har förflutit

1) trettio år, om det för brottet föreskrivna strängaste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,

2) tjugo år, om det för brottet föreskrivna strängaste straffet är fängelse i över två och högst åtta år,

3) tio år, om det för brottet föreskrivna strängaste straffet är fängelse i högst två år, böter eller ordningsbot.


13 §
När utdömt bötesstraff förfaller

En ordningsbot förfaller när fem år har förflutit från den dag då ordningsbotsföreläggandet utfärdades.

18 §
Hänvisningsbestämmelse

I 2 b kap. 3 § 2 mom. bestäms när villkorligt fängelse förfaller.

I fråga om preskription av disciplinstraff som ådöms krigsmän och andra personer som underlyder 45 kap. bestäms i militära disciplinlagen (331/1983).

10 kap.

Om förverkandepåföljder

9 §
Yrkande på förverkandepåföljd

En förverkandepåföljd bestäms på yrkande av åklagaren eller en tjänsteman som avses i 3 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot. Även en målsägande kan yrka på förverkande när målsäganden ensam utför åtal enligt 7 kap. i lagen om rättegång i brottmål.


41 kap.

Om vapenbrott

8 §
Ordningsbot

Bestämmelser om ordningsbot som enda påföljd för ringa i 6 § avsett innehav av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada någon annan och för ringa i 7 avsedd överlåtelse till en minderårig av föremål som lämpar sig för att skada annan finns i lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010).


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.