743/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 2 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gemensamma utredningsgrupper (1313/2002) 2 § som följer:

2 §
Utredningsgruppens sammansättning

En utredningsgrupp består av behöriga myndigheter i de stater som inrättat gruppen. I enlighet med vad som särskilt bestäms i överenskommelsen kan även andra personer höra till utredningsgruppen. Utredningsgruppens sammansättning ska anges i överenskommelsen om inrättandet av utredningsgruppen. Om en utredningsgrupp gäller Finland och den får finansiering från Europeiska unionen, ska Finlands nationella medlem i Eurojust kallas till utredningsgruppen. När den nationella medlemmen deltar i utredningsgruppen verkar han eller hon som Finlands nationella åklagarmyndighet och har den behörighet som avses i 7 § i lagen om allmänna åklagare (199/1997).


Denna lag träder i kraft den 4 juni 2011.

RP 18/2010
LaUB 10/2010
RSv 85/2010
Rådets beslut 2009/426/RIF (32009D0426); EUT nr L 138, 4.6.2009, s. 14-32

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.