741/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av lagen om utnämning av domare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen om utnämning av domare (205/2000), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1544/2001, 133/2003 och 1202/2003, ett nytt 4 mom., till lagen ett nytt 3 a kap. och till 21 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1544/2001, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Bestämmelser om nominering av Finlands nationella kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol finns i 3 a kap.

3 a kap.

Nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol

19 b §
Meddelande om lediga uppdrag

Uppgiften om lediga uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol, för vilka Finland utser en eller flera nationella kandidater, ska tillkännages offentligt innan kandidaterna nomineras. Meddelandet om ett ledigt uppdrag ska publiceras på behörigt sätt. Bara en person som anmält sig till uppdraget kan utses som kandidat.

Avvikelse från förfarandet enligt 1 mom. kan göras av orsaker som hänger samman med internationella förpliktelser som binder Finland eller av något annat tvingande skäl.

19 c §
Sakkunnigdelegation

Statsrådet tillsätter efter föredragning från statsrådets kansli för sex år åt gången en sakkunnigdelegation för att bereda nomineringen av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol.

Delegationen ska ha nio ledamöter. Ledamöter i delegationen är företrädare för statsrådets kansli, utrikesministeriet, justitieministeriet, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen och riksåklagarämbetet, en företrädare för enheterna vid de universitet som erbjuder juridisk forskning och undervisning, en företrädare för Finlands Advokatförbund samt en person som särskilt förordnas av det ministerium som föredrar nomineringsärendet i fråga för statsrådet. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Med stöd av artikel 44 i konventionen om fredligt lösande av internationella tvister (FördrS 11/1924) ska de personer som statsrådet förordnar till ledamöter av Permanenta skiljedomstolen vara ledamöter som avses i 2 mom.

Ordförande i delegationen är den ledamot som företräder statsrådets kansli och vice ordförande är dennas ersättare. I nomineringsärenden som vid statsrådet ska föredras från ett annat ministerium ska dock den ledamot som företräder ministeriet i fråga vara ordförande i delegationen och hans eller hennes ersättare ska vara vice ordförande.

Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna eller ersättarna är närvarande.

19 d §
Nominerande myndighet

Statsrådet utser Finlands nationella kandidater till de uppdrag som avses i detta kapitel, om de inte utses i enlighet med det förfarande som avses i stadgan för den internationella domstolen (FördrS 1/1956).

21 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om tillsättandet av den delegation som avses i 19 c § och om dess verksamhet får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

Denna lag tillämpas på sådana uppdrag som domare eller ledamot som förklaras lediga, om förfarandet för tillsättning inleds efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 51/2010
LM 28/2010
LaUB 12/2010
RSv 104/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.