737/2010

Given i Helsingfors den 26 augusti 2010

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (501/1978) 8 § 2 mom. 10 punkt och 10 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 1263/2005, som följer:

8 §

Direktionen handlägger och avgör ärenden som angår


10) anställande och entledigande av institutets generaldirektör samt anställande och entledigande av förvaltningsdirektören, direktörer för verksamhetsområden och chefer för kompetenscentra samt forskningsprofessorer, om anställningen eller entledigandet varar över sex månader,


10 §

Institutets chef är generaldirektören. Vid institutet finns även en förvaltningsdirektör, direktörer för verksamhetsområden, chefer för kompetenscentra samt forskningsprofessorer och annan personal enligt vad som bestäms i arbetsordningen.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 augusti 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Direktör
Taru Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.