713/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 augusti 2010

Lag om ändring av 11 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 11 § 14 och 15 punkten, sådana de lyder i lag 127/2010, och

fogas till 11 §, sådan den lyder i lag 127/2010, en ny 16 punkt som följer:

11 §
Begränsningar i fråga om vuxenutbildningsstödet

Vuxenutbildningsstöd beviljas inte den som


14) får periodisk ersättning enligt 76 § i statstjänstemannalagen (750/1994),

15) får lön på indragningsstat enligt 75 § i statstjänstemannalagen och 3 och 15 § i lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/1986), eller

16) får garantipension enligt lagen om garantipension (703/2010).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 50/2010
ShUB 10/2010
RSv 86/2010

Helsingfors den 20 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.