709/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 augusti 2010

Lag om ändring av 1 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) 1 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 584/2008, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Om inte annat följer av internationella överenskommelser som är bindande för Finland eller av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, nedan förordningen om social trygghet, avgörs det enligt denna lag huruvida följande lagstiftning om social trygghet ska tillämpas på en person:


2) lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), lagen om handikappförmåner (570/2007), lagen om frontmannapension (119/1977), lagen om garantipension (703/2010) och lagen om underhållsstöd (580/2008), när det är fråga om tillämpningen av 3, 3 a och 4 § samt 3 och 4 kap. i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 50/2010
ShUB 10/2010
RSv 86/2010

Helsingfors den 20 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.