694/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 augusti 2010

Lag om ändring av 5 § i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § 1 mom. i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998), sådant momentet lyder i lag 560/2009, en ny 4 a-punkt som följer:

5 §
Utlämnande av uppgifter

Uppgifter som avses i 3 § 1 och 3 mom. får lämnas ut ur antagningsregistret utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i den mån de behövs för att mottagaren ska kunna sköta sina uppgifter, som följer:


4 a) till kommuner som ordnar uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen (72/2006) för skötseln av uppgifter enligt den lagen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 1/2010
KuUB 5/2010
RSv 105/2010

Helsingfors den 20 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.