687/2010

Utfärdad i Nådendal den 16 juli 2010

Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i mervärdesskattelagen (1501/1993) 2 § 1 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten, 102 a § 2 mom., 122 § 1 mom. 1 punkten, 131 § 1 mom. 3 punkten, 133 § 4 mom., 149 a § 5 mom. 4 punkten och 209 b § 2 mom. 11 punkten,

sådana de lyder, 2 § 1 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten och 131 § 1 mom. 3 punkten i lag 940/1999, 102 a § 2 mom. i lag 605/2009, 122 § 1 mom. 1 punkten i lag 1359/2009, 133 § 4 mom. i lag 886/2009, 149 a § 5 mom. 4 punkten i lag 1301/2003 och 209 b § 2 mom. 11 punkten i lag 325/2003, som följer:

2 §

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) på sådan försäljning som nämns i 1 § är den som sålt varorna eller tjänsterna, om inte något annat föreskrivs i 2 a, 8 a, 8 b eller 9 §.


102 §

Den skattskyldige får för skattepliktig rörelse dra av

1) skatten på en vara eller tjänst som han köper av en annan skattskyldig eller den skatt på ett köp som ska betalas enligt 8 a, 8 b eller 9 §,


102 a §

Om det är fråga om avdrag av skatt som enligt 2 a, 8 a, 8 b eller 9 § ska betalas på ett köp eller av skatt som ska betalas på ett gemenskapsinternt förvärv, är en ytterligare förutsättning att den skattskyldige har fullgjort sin deklarationsskyldighet enligt 162 § eller att skatten har påförts. Får den skattskyldige inte en i 1 mom. avsedd faktura av säljaren, förutsätter avdragsrätten att den skattskyldige själv uppgör en verifikation som i tillämpliga delar innehåller de uppgifter som avses i 209 b § 2 mom. samt anger den skatt som ska betalas och den skattesats som ska tillämpas på köpet eller det gemenskapsinterna förvärvet.


122 §

En utländsk näringsidkare har rätt att få återbäring för den i förvärvet inkluderade mervärdesskatten för en vara eller en tjänst, om näringsidkaren inte har fast driftställe i Finland från vilket affärstransaktioner genomförs och om han inte i form av affärsverksamhet bedriver annan säljning av varor och tjänster i Finland än

1) försäljning enligt 8 a, 8 b eller 9 § för vilken köparen är skattskyldig eller där staten är köpare och


131 §

En näringsidkare har rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i ett förvärv av en vara eller tjänst, om förvärvet har samband med


3) verksamhet för vilken köparen är skattskyldig enligt 8 a eller 8 b §, eller


133 §

Vad som bestäms i 3 mom. i denna paragraf tillämpas på en person som i Finland inte bedriver annan försäljning än sådan som berättigar till återbäring enligt 131 § och som inte vill använda sin rätt till återbäring endast, om det är fråga om följande försäljningar:

1) försäljning av investeringsguld som avses i 43 b §,

2) försäljning som avses i 72 a §,

3) försäljning av tjänst som beskattas enligt en bestämmelse som motsvarar 65 § där köparen, då denne är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga men inte är näringsidkare, är skyldig att betala skatt i en annan medlemsstat enligt en bestämmelse som motsvarar 9 § 1 mom., eller

4) försäljning av en tjänst för vilken köparen är skattskyldig enligt 8 b §.


149 a §

Lättnad fås inte


4) i skatt som köpare ska betala enligt 2 a, 8 a, 8 b och 9 §, eller


209 b §

En faktura skall innehålla följande uppgifter:


11) när skatt inte ska betalas på försäljningen eller när köparen i enlighet med 2 a, 8 a, 8 b eller 9 § är skattskyldig, grunden för skattefriheten eller köparens skattskyldighet eller en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i denna lag eller i momsdirektivet,Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och gäller till och med den 31 mars 2011.

RP 41/2010
FiUB 21/2010
RSv 111/2010

Nådendal den 16 juli 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.