685/2010

Utfärdad i Nådendal den 16 juli 2010

Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om penninginsamlingar (255/2006) 5, 21 och 22 § som följer:

5 §
Tillståndsplikt

Penninginsamlingar får anordnas endast med tillstånd av en myndighet (tillstånd till penninginsamling).

Tillstånd till penninginsamling behövs inte för penninginsamlingar som genomförs av daghemsgrupper, skolklasser eller etablerade studie- eller hobbygrupper, om en myndig person svarar för de uppgifter som hänför sig till anordnandet av penninginsamlingen. Pengar får samlas in vid tillställningar som ordnas av daghemsgruppen, skolklassen, studie- eller hobbygruppen, daghemmet, skolan eller någon annan, om de insamlade medlen används för att främja studier eller hobbyverksamhet.

Tillstånd till penninginsamling behövs inte heller för penninginsamling som arrangören av en i lagen om sammankomster (530/1999) avsedd allmän sammankomst företar bland dem som deltar i sammankomsten, om den allmänna sammankomsten ordnas inomhus.

Tillstånd till penninginsamling behövs inte heller för penninginsamlingar som en förening som uteslutande arbetar för att stödja en kandidat i allmänna val eller en sådan partiförening som avses i 8 § 1 mom. i partilagen (10/1969) anordnar under en kampanjperiod för att täcka kostnaderna för en valkampanj. Som kampanjperiod betraktas en tidsperiod som börjar sex månader före och slutar två veckor efter valdagen.

21 §
Redovisningsskyldighet

Den myndighet som beviljat tillståndet ska tillställas en redovisning inom sex månader efter det att tillståndstiden löpt ut. Tillståndsmyndigheten ska granska och godkänna redovisningen. Redovisningsskyldigheten gäller inte penninginsamlingar som avses i 5 § 2 och 3 mom.

Tillståndsmyndigheten kan

1) i tillståndsbeslutet förelägga tillståndshavaren att avge en mellanredovisning,

2) förelägga tillståndshavaren att avge en ny redovisning, om den avgivna redovisningen är bristfällig, eller förelägga att redovisningen ska kompletteras eller rättas, om den innehåller skriv- eller räknefel eller andra därmed jämförbara smärre brister eller felaktigheter,

3) i tillståndsbeslutet ålägga tillståndshavaren att meddela att de medel som influtit genom penninginsamlingen har använts för det ändamål som angetts i tillståndet till penninginsamling (slutanmälan).

Redovisning över en sådan penninginsamling som avses i 5 § 4 mom. ska tillställas Polisstyrelsen inom sex månader från utgången av den kampanjperiod som avses i momentet. Polisstyrelsen kan förelägga en förening som avses i 5 § 4 mom. att avge en sådan mellanredovisning, ny redovisning eller slutanmälan som avses i 2 mom.

Om tillståndshavaren är en juridisk person som har en revisor, ska tillståndshavaren bifoga revisorns utlåtande till redovisningen. I revisorns utlåtande ska det anges huruvida penninginsamlingen har anordnats och de influtna medlen använts i enlighet med villkoren i tillståndet till penninginsamling.

Om den som anordnar en sådan penninginsamling som avses i 5 § 4 mom. har en revisor, ska revisorns utlåtande bifogas till redovisningen. I revisorns utlåtande ska det anges huruvida penninginsamlingen har anordnats och de influtna medlen använts i enlighet med denna lag.

22 §
Förbudsrätt och vite

Polisstyrelsen kan förbjuda fortsatt penninginsamling eller fortsatt användning av de medel som influtit genom en penninginsamling, om det misstänks att man förfar eller har förfarit oriktigt vid anordnandet av penninginsamlingen eller vid användningen av de medel som influtit genom penninginsamlingen eller om myndigheten har fått kännedom om omständigheter som sannolikt leder till att tillståndet till penninginsamling återkallas. Under samma förutsättningar kan Polisstyrelsen förbjuda depositionsbanken att betala ut insamlade medel från ett insamlingskonto eller från insamlingsanordnarens övriga bankkonton.

Ett beslut av Polisstyrelsen om förbud mot fortsatt penninginsamling eller fortsatt användning av de medel som influtit genom en penninginsamling eller om förbud mot utbetalning av medel från ett penninginsamlingskonto eller från insamlingsanordnarens övriga bankkonton gäller i högst tre månader. Polisstyrelsen kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader i taget, om inte förfarandet vid anordnandet av penninginsamlingen eller användningen av de medel som influtit genom penninginsamlingen har rättats eller om ärendet som gäller återkallande av tillståndet till penninginsamling ännu inte har avgjorts.

Polisstyrelsen kan förena sitt förbud med vite. Polisstyrelsen dömer också ut vitet. På vitesförfarandet tillämpas viteslagen (1113/1990).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 6/2010
GrUB 3/2010
RSv 100/2010

Nådendal den 16 juli 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.