683/2010

Utfärdad i Nådendal den 16 juli 2010

Lag om ändring av partilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i partilagen (10/1969) 8, 9, 9 a och 10―12 §,

av dem 8 och 9 a § sådana de lyder i lag 1048/1986, 9 § sådan den lyder i lagarna 1/1973 och 1007/1989 och 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 653/1992, och

fogas till 1―7 § nya rubriker och till 7 a §, sådan den lyder i lag 680/2010, en ny rubrik, till lagen nya 8 a―8 c och 9 b―9 f § och till 13 § en ny rubrik som följer:

1 §
Parti

2 §
Registrering av parti

3 §
Registreringsansökan

4 §
Partiets namn

5 §
Anmälan om ändring av partiets stadgar

6 §
Avförande av parti ur registret

7 §
Beslutets verkställbarhet

7 a §
En styrelsemedlems boningsort

8 §
Bidrag till partier och partiföreningar

Ett parti och en partiförening får ta emot bidrag enligt vad som föreskrivs nedan. Med partiförening avses i denna lag en förening som enligt stadgarna för partiet eller en av dess medlemsföreningar hör till partiet eller medlemsföreningen.

Som bidrag till partiet eller partiföreningen räknas prestationer i pengar, varor och tjänster och andra motsvarande prestationer. Som bidrag betraktas dock inte

1) sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga gratistjänster,

2) enligt verkligt värde prissatta prestationer som hänför sig till partiets eller partiföreningens sedvanliga organisationsverksamhet eller förmögenhetsförvaltning,

3) prestationer som partiet och dess partiföreningar fått av varandra,

4) inkomster från sådan affärsverksamhet av permanent natur som partiet eller partiföreningen bedriver på den allmänna marknaden och på marknadsvillkor,

5) inkomster från placeringsverksamhet som partiet eller partiföreningen bedriver,

6) statsunderstöd enligt 9 § eller annat motsvarande understöd som baserar sig på lag, statsbudgeten eller en kommuns budget.

Som bidrag för partiets eller partiföreningens valkampanj räknas bidrag som fåtts under kampanjperioden. Som kampanjperiod betraktas i denna lag en tidsperiod som börjar sex månader före och slutar två veckor efter valdagen.

8 a §
Bidrag till partinära sammanslutningar

Med partinära sammanslutning avses i denna lag en sådan sammanslutning eller stiftelse samt en sådan till en sammanslutning eller stiftelse knuten fond som partiet med sammanslutningens eller stiftelsens samtycke anmäler till statens revisionsverk som en partinära sammanslutning.

Som bidrag till en partinära sammanslutning räknas prestationer i pengar, varor och tjänster och andra motsvarande prestationer. Som bidrag betraktas dock inte

1) sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga gratistjänster,

2) enligt verkligt värde prissatta prestationer som hänför sig till den partinära sammanslutningens sedvanliga basverksamhet eller förmögenhetsförvaltning,

3) prestationer som samma partis partinära sammanslutningar har fått av varandra,

4) inkomster från sådan affärsverksamhet av permanent natur som den partinära sammanslutningen bedriver på den allmänna marknaden och på marknadsvillkor,

5) inkomster från placeringsverksamhet som den partinära sammanslutningen bedriver,

6) till den partinära sammanslutningen riktat understöd som baserar sig på lag, statsbudgeten eller en kommuns budget.

8 b §
Begränsningar i fråga om bidrag

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning får inte ta emot bidrag från givare som inte kan klarläggas. Detta gäller dock inte bidrag som erhållits genom sedvanligt insamlingsarbete.

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning får inte från en och samma givare ta emot bidrag till ett värde som överstiger 30 000 euro per kalenderår. Detta gäller dock inte bidrag till partiet eller en partiförening från en partinära sammanslutning och inte heller bidrag som getts genom testamente.

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning får ta emot utländska bidrag bara från enskilda personer och från sådana internationella sammanslutningar och stiftelser som företräder partiets ideologiska hållning.

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning får inte ta emot bidrag från staten, kommuner, samkommuner, statliga eller kommunala affärsverk, offentligrättsliga föreningar, inrättningar eller stiftelser eller från bolag som staten eller en kommun har bestämmande inflytande i på det sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997). Detta gäller dock inte användning av lokaler och sedvanlig gästfrihet.

Ett parti och en partiförening ska se till att det av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller är avsedd att stödja den framgår vem som betalar reklamen. Namnet på en enskild person får dock inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av den reklam som personen betalat för är mindre än 1 500 euro.

8 c §
Aktuell redovisning

En redovisning av det bidragsbelopp som ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning har fått och uppgift om givarens namn ska lämnas till statens revisionsverk, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår (aktuell redovisning). Redovisningen ska kompletteras alltid när värdet av ett bidrag från en och samma givare som har getts i form av nya prestationer efter det att redovisningen lämnats eller kompletterats överstiger det ovan nämnda beloppet. Bidraget ska redovisas till bruttobelopp. Bidrag som inte har lämnats i pengar ska värderas och redovisas i pengar.

Partiet ska se till att redovisningen görs. Redovisningen ska lämnas in elektroniskt senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer efter mottagandet av bidraget.

Statens revisionsverk meddelar närmare föreskrifter om redovisningen.

9 §
Statsunderstöd

Inom ramen för statsbudgeten kan ett parti som är företrätt i riksdagen beviljas understöd för sin i stadgarna och i det allmänna programmet angivna offentliga verksamhet. Understödet fördelas mellan partierna i förhållande till det antal riksdagsmandat de fått vid senaste riksdagsval. Har under tiden mellan riksdagsval minst hälften av de riksdagsledamöter som företräder ett parti och medtagits vid uträkningen av partiets statsunderstödsandel, innan statsbudgeten för vart och ett år publicerats meddelat riksdagens talman att de avstår från att i riksdagen företräda detta parti, ska fördelningsgrunden för understödet justeras så att dessa förändringar beaktas. En del av understödet till ett parti kan anvisas för stödjande av någon annan förenings verksamhet.

Berättigat till understöd är också ett annat parti än de som åsyftas i 1 mom., om en eller flera riksdagsledamöter som vid senaste riksdagsval valdes in från en gemensam lista eller en valmansförenings lista har meddelat riksdagens talman att de vill företräda partiet i fråga och detta fortsätter den politiska verksamhet som påbörjades av den väljargruppering som lämnade in den gemensamma listan eller bildade valmansföreningen. En förutsättning är dock att partiet inte har införts i partiregistret före den i vallagen (714/1998) angivna dag då justitieministeriet för nämnda val senast ska meddela valkretsnämnderna vilka partier som är införda i partiregistret. När understödet delas ut ska de fördelningsgrunder som nämns i 1 mom. iakttas i tillämpliga delar.

Statsrådet beviljar understöd på ansökan. Understödet betalas ut av statsrådets kansli.

På beviljande, utbetalning och användning av understödet ska i övrigt tillämpas vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

9 a §
Bokföring

I fråga om bokföringsskyldigheten, bokslutet och verksamhetsberättelsen för ett parti och för en förening som avses i understödsbeslutet gäller vad som föreskrivs i bokföringslagen. De ska i samband med bokslutet dessutom lägga fram redovisning för användningen av det understöd som avses i 9 § samt uppgifterna i aktuella redovisningar liksom också redovisning för kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen enligt vad som föreskrivs i 9 b §.

En sammanslutning eller stiftelse som av ett parti anmälts vara en partinära sammanslutning och en sådan sammanslutning eller stiftelse vars fond anmälts vara en partinära sammanslutning ska, utöver de uppgifter som krävs i bokföringslagen, lägga fram en specifikation av bidragen till den partinära sammanslutningen. Specifikationen ska innehålla uppgifter om det totala bidraget samt uppgifter om bidraget grupperade enligt bidrag från enskilda personer, företag och andra givare.

Närmare bestämmelser om utarbetandet av redovisning och framläggandet av uppgifter kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 b §
Uppgifter som ska redovisas om kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

Ett parti samt en förening som avses i understödsbeslutet ska specificera sina under kampanjperioden uppkomna kostnader för valkampanjen och kampanjfinansieringen separat för varje allmänt val enligt följande:

1) de totala kostnaderna för valkampanjen och specificerade enligt kostnaderna för valreklam i dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter, radio, television, datanät och andra medier och för utomhusreklam, valtidningar, broschyrer och andra tryckalster, reklamplanering och valmöten, understöd avsedda för valkampanjen, kostnaderna för att anställa personal och skaffa lokaler för kampanjen samt övriga kostnader,

2) den totala valkampanjfinansieringen och finansieringen specificerad enligt lån som tagits upp, understöd enligt 9 § och annat motsvarande understöd som baserar sig på lag, på statsbudgeten eller på en kommuns budget, bidrag för valkampanjen och övriga finansieringskällor; bidragen för valkampanjen ska grupperas enligt bidrag från enskilda personer, företag och andra givare.

Varje enskilt bidrag som tagits emot under kampanjperioden och dess givare ska redovisas separat, om bidragets värde är minst 1 500 euro. Flera prestationer från en och samma givare under kampanjperioden ska räknas ihop och redovisas som ett enda bidrag. Bidraget ska redovisas till bruttobelopp. Bidrag som inte har lämnats i pengar ska värderas och redovisas i pengar. Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 euro.

Om bidraget innehåller bidrag till ett belopp av minst 1 500 euro som förmedlas från en tredje part, ska mottagaren redovisa även uppgifter om vem som lämnat det förmedlade bidraget.

Ett parti samt en förening som avses i understödsbeslutet får före valdagen till statens revisionsverk lämna in en förhandsredovisning med en plan för kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen.

Statens revisionsverk meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska specificeras.

9 c §
Revision

Ett parti som får statsunderstöd enligt 9 § och en i understödsbeslutet avsedd förening, en sammanslutning eller stiftelse som anmälts vara en partinära sammanslutning och en sådan sammanslutning eller stiftelse vars fond har anmälts vara en partinära sammanslutning ska ha en i revisionslagen (459/2007) avsedd revisor eller revisionssammanslutning eller en OFR-revisor eller en OFR-sammanslutning som avses i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). Revisionssammanslutningen och OFR-sammanslutningen ska meddela den som revisionen gäller vilken revisor som bär det huvudsakliga ansvaret för förrättandet av revisionen.

Revisorn för ett parti som får understöd och för en i understödsbeslutet avsedd annan förening ska i revisionsberättelsen, utöver det som föreskrivs i revisionslagen, uttala sig om

1) huruvida statsunderstödet har använts och rapporterna om dess användning har utarbetats enligt bestämmelserna i denna lag och villkoren i understödsbeslutet,

2) huruvida bestämmelserna i denna lag om bidrag och begränsningar i fråga om bidraget samt om redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen har iakttagits.

Revisorn för en partinära sammanslutning och för en sådan sammanslutning eller stiftelse vars fond är en partinära sammanslutning ska, utöver det som föreskrivs i revisionslagen, uttala sig om huruvida bestämmelserna i denna lag om bidrag och begränsningar i fråga om bidraget har iakttagits i den partinära sammanslutningens verksamhet.

9 d §
Inlämnande av bokslutshandlingar

Ett parti ska till statens revisionsverk och justitieministeriet lämna in partiets och i understödsbeslutet avsedda föreningars revisionsberättelse och bokslut tillsammans med bilagor samt de redovisningar och uppgifter som anges i 9 a § 1 mom. Föreningar som avses i understödsbeslutet ska för ändamålet lämna in motsvarande handlingar och uppgifter till det berörda partiet. Handlingar och uppgifter som gäller partiet ska lämnas in inom tre månader från det att partiets bokslut har fastställts. Handlingar och uppgifter som gäller föreningar som avses i understödsbeslutet ska lämnas in inom en månad från det att föreningens bokslut har fastställts.

En sammanslutning eller stiftelse som anmälts vara en partinära sammanslutning ska inom tre månader från det att sammanslutningens eller stiftelsens bokslut har fastställts till statens revisionsverk lämna in sin revisionsberättelse och sitt bokslut tillsammans med bilagor, en specifikation som avses i 9 a § 2 mom. och ett utlåtande som avses i 9 c § 3 mom. En sammanslutning eller stiftelse vars fond har anmälts vara en partinära sammanslutning ska lämna in motsvarande handlingar inom tre månader från det att sammanslutningens eller stiftelsens bokslut har fastställts.

Statens revisionsverk meddelar närmare föreskrifter om inlämnandet av handlingar och uppgifter.

9 e §
Tillsyn

Justitieministeriet övervakar användningen av det understöd som avses i 9 § samt iakttagandet av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, till den del tillsynen inte ska skötas av statens revisionsverk. Statsunderstödslagen tillämpas på tillsynen över användningen av understödet.

Statens revisionsverk ska övervaka att ett parti, partinära sammanslutningar och i understödsbeslutet avsedda föreningar (tillsynsobjekt) i sin verksamhet iakttar denna lags bestämmelser om bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt utarbetande och inlämnande av anknytande handlingar och uppgifter. Vid fullgörandet av denna uppgift kan verket granska tillsynsobjektets bokföring och medelsanvändning och vid behov uppmana tillsynsobjektet att fullgöra de skyldigheter som följer av denna lag.

Statens revisionsverk får vid vite förplikta tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet, om handlingar eller uppgifter trots uppmaning från verket inte lämnas in, rättas eller kompletteras eller om det inte visas att handlingarna eller uppgifterna är riktiga och tillräckliga och försummelsen enligt en helhetsbedömning är väsentlig. Vitet döms ut av den vitesnämnd som avses i 15 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000). Föreläggandet och utdömandet av vite får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär enligt vad som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I fråga om den tillsyn statens revisionsverk utövar föreskrivs i övrigt i lagen om statens revisionsverk.

Statens revisionsverk ska årligen lämna riksdagen en berättelse om sin tillsyn över att denna lag iakttas.

9 f §
Redovisningsregistret och tillgången till uppgifter

Statens revisionsverk ska föra ett register över redovisning av partifinansiering i vilket de uppgifter som ingår i redovisningar enligt 8 c §, i specifikationer enligt 9 a § 2 mom. och 9 b § och i handlingar enligt 9 d § 1 mom. ska registreras. Trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har var och en rätt att ur registret få kopior och uppgifter genom ett allmänt datanät.

Arkivlagen (831/1994) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet innehåller i övrigt bestämmelser om förvaring av de aktuella redovisningarna och förhandsredovisningarna och lagring av övriga uppgifter i redovisningsregistret samt om tillgången till handlingarna och uppgifterna.

10 §
Krav på opartiskhet

Statliga och kommunala myndigheter och myndigheter i samkommuner samt sammanslutningar och inrättningar som staten, en kommun eller en samkommun har bestämmande inflytande i ska behandla alla partier lika och enligt enahanda grunder.

När Rundradion Ab tillämpar 1 mom. på sina valprogram kan bolaget även beakta programmässiga synpunkter.

11 §
Återkrav

Statsrådets allmänna sammanträde kan bestämma att utbetalningen av understöd som avses i 9 § ska upphöra och att understöd eller en del av det som redan betalats ut ska återkrävas enligt vad som i statsunderstödslagen bestäms om återkrav. Det kan dock bestämmas att utbetalningen ska upphöra eller att understöd som redan betalats ut ska återkrävas helt eller delvis också i fråga om ett parti som väsentligen försummar en skyldighet som hör till det enligt denna lag. Om den försumlige är någon annan förening som avses i understödsbeslutet, kan upphörandet med utbetalning av understöd eller återkravet gälla bara den del av understödet som anvisats föreningen.

12 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010. Lagens 8 c och 9 a §, 9 b § 4 mom. och 9 c § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2011.

RP 6/2010
GrUB 3/2010
RSv 100/2010

Nådendal den 16 juli 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.