676/2010

Given i Helsingfors den 8 juli 2010

Statsrådets förordning om skydd av strutsfåglar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurskydd vid hållning av strutsfåglar. Denna förordning tillämpas inte på hållning av strutsfåglar i djurparker.

Bestämmelser om hållning av strutsfåglar finns också i djurskyddsförordningen (396/1996).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) strutsfågel struts, emu och vanlig nandu (Rhea americana),

2) farm ett inhägnat område där strutsfåglar hålls.

3 §
Allmänna krav på farmen

Farmens terräng, växtlighet och mark ska vara lämpliga för farmuppfödning av strutsfåglar. Farmens omgivning ska vara tillräckligt lugn och bullerfri. Marken i farmen ska vara sådan att den kan hållas torr.

Farmen ska vara tillräckligt stor och så planerad att en fågel kan väja för andra fåglars aggressiva beteende. Storleken på en fågelgrupp som hålls i samma utrymme ska vara lämplig med avseende på fåglarnas ålder, kön och det utrymme som står till förfogande. Kontakt mellan avelsgrupper ska förebyggas eller, om det inte är möjligt utan orimliga kostnader, ska det ses till att kontakterna inte orsakar onödig stress för djuren.

Vid utfodrings- och vattningsplatserna ska det finnas tillräckligt med utrymme så att alla fåglar i gruppen kan äta och dricka samtidigt och så att det inte uppstår onödig konkurrens om vatten eller foder.

På farmen eller i anslutning till den ska det finnas trygga och ändamålsenliga utrymmen och redskap för undersökning, hantering och annan skötsel samt skiljning av strutsfåglarna.

Innan strutsfåglarna placeras i en tom farm, ska farmen kontrolleras noggrant och alla sådana föremål som strutsfåglarna kan svälja ska avlägsnas. När farmuppfödningen har inletts ska farmen kontrolleras dagligen. Vid farmen ska det finnas en skylt som förbjuder obehörigt tillträde och anger att det är förbjudet att kasta in föremål i rasthagen.

4 §
Särskilda krav på farmen

Längden och bredden på farmens inhägnad ska vara tillräcklig så att strutsfåglarna kan springa och så att det inte finns risk för att de skadar sig. I farmen ska det finnas ett område med ren sand för sandbad som är minst 1,5 meter x 1,5 meter stort och 15 centimeter djupt. För en vuxen emu ska det finnas möjlighet till vattenbad. I en farm för en avelsgrupp ska det finnas ett lämpligt område för äggläggning.

Från farmen ska det finnas tryggt tillträde till djurstallet. Vid behov ska det dessutom finnas skydd mot regn, vind och sol. Om marken i farmen är frusen, ska den sandas för att fåglarna inte ska halka.

5 §
Farmens stängsel

Farmen ska ha ett tillräckligt starkt och högt stängsel som under alla årstider effektivt hindrar strutsfåglarna från att rymma från farmen samt hundar och andra sådana djur som kan orsaka olägenhet eller skada till strutsfåglarna från att ta sig in i farmen. Farmer som är placerade bredvid varandra ska skiljas från varandra så att aggressiva konfrontationer mellan fåglar förhindras. Stängslet och stängselkonstruktionen ska vara sådana att strutsfåglarna inte skadar sig. Stängslet ska vara av ett elastiskt material som håller när djuren stöter ihop med det. Inhägnaden får inte ha alltför trånga eller vassa hörn. Stängslet ska vara sådant att djuren lätt upptäcker det.

Om nätstängsel används, ska maskstorleken vara sådan att fåglarnas huvuden eller ben inte kan fastna i stängslet. Taggtråd eller enbart elstängsel får inte användas som stängsel.

I en farm för vuxna strutsar ska stängslet vara minst 2 meter högt och för 4―5 månader gamla strutsar minst 1,6 meter högt. Strutsarnas stängsel måste vara av nätstängsel till minst 1,5 meter höjd. Avståndet mellan stolparna får inte vara större än 4 meter. I en farm för vuxna emuer ska stängslet vara minst 1,8 meter och för 4―5 månader gamla emuer minst 1,6 meter högt. I en farm för vuxna nanduer ska stängslet vara minst 1,7 meter och för 4―5 månader gamla nanduer minst 1,5 meter högt.

Stängslen och konstruktioner i anslutning till dem ska hållas i gott skick så att de inte skadar strutsfåglarna. Stängslets skick ska kontrolleras regelbundet och felen avhjälpas utan dröjsmål.

6 §
Djurstall

På farmen eller i anslutning därtill ska det finnas ett djurstall. Djurstallet ska ge strutsfåglarna skydd mot ogynnsamma väderleksförhållanden som köld, snö, is, vind, regn och snösörja. Djurstallet ska vara dragfritt och torrt. Temperaturen, ventilationen och belysningen i djurstallet ska vara lämplig för de djur som hålls där. Elledningar ska placeras så att de är utom räckhåll för fåglarna.

Höjden till djurstallets innertak ska för vuxna strutsar vara minst 3 meter och för vuxna emuer och nanduer minst 2,5 meter. Dörröppningen ska vara minst 1,5 meter bred.

Golvet i djurstallet ska vara strävt och lätt att rengöra. Golvet i utrymmen för kycklingar ska vara värmeisolerat eller försett med golvvärme. Strö ska användas på golven. Ströet ska vara sand, sågspån, halm som hackats till lämplig storlek eller andra sådana fuktabsorberande ämnen som strutsfåglarna inte gärna äter. Strö får dock inte användas i utrymmen där man håller kycklingar som är tre veckor gamla eller yngre. I utrymmen där man håller kycklingar som är över tre veckor gamla ska man börja använda strö och småningom öka på mängden.

I djurstallet ska djurgrupperna hållas åtskiljda från varandra så att kontakterna mellan dem inte orsakar djuren onödig stress.

7 §
Fållans och farmens yta

Minimikraven på storleken för fållor och farmer för strutsfåglar anges i bilagan.

8 §
Omsorg om fåglarnas välbefinnande

Strutsfåglarna ska kontrolleras minst två gånger om dagen. Strutsfåglar ska inspekteras individuellt om det är nödvändigt på basis av en allmän inspektion. Om det vid kontrollen observeras något som avviker från det normala ska omedelbara åtgärder vidtas för att reda ut och avhjälpa situationen. Störning av djuren ska undvikas särskilt under fortplantningstiden.

Störning av rangordningen inom fågelgruppen ska undvikas. När nya fåglar tillförs farmen ska särskild uppmärksamhet fästas vid eventuella beteendeproblem som kan uppstå till följd av omställningar i de sociala relationerna. Fåglar som förhåller sig fientligt till varandra eller som annars kan tänkas skada varandra ska hållas åtskilda.

En strutsfågel får inte hållas åtskild från de andra strutsfåglarna om inte djuret är sjukt, skadat, trakasserat av de andra fåglarna eller särskilt aggressivt mot de andra fåglarna.

Över tre månader gamla strutsfåglar får inte kontinuerligt hållas inne i djurstallet. Om väderleken inte är lämplig för utegång, ska tiden inne i djurstallet vara så kort som möjlig, och den får inte överstiga tio dygn i månaden. Strutsfåglarna bör helst inte bli genomvåta. Om strutsfåglarna tillfälligt hålls en längre tid i djurstallet ska djurstallet ha belysning som motsvarar dagsljus i 10―12 timmar.

9 §
Hantering och behandling

Strutsfåglar ska hanteras försiktigt och lugnt. Plötsliga förändringar i de dagliga skötselrutinerna samt ständigt och plötsligt buller ska undvikas.

Strutsfåglarnas kycklingar ska börja rastas så snart som möjligt efter kläckningen. Om vädret tillåter ska över tre dagar gamla kycklingar släppas ut dagligen. Om väderleksförhållandena är ogynnsamma ska det sörjas för att kycklingarna rör på sig i djurstallet. Kycklingarna ska vid behov vänjas vid att flytta sig från rasthagen till djurstallet.

Fjädrar får inte plockas från en levande strutsfågel. Fjädrar får endast klippas av ovanför fjäderns blodsträng. Av fågelns ving- eller stjärtfjädrar får inte betydande delar klippas bort. Strutsfåglar får inte ridas på eller användas i löptävlingar.

10 §
Vattning och utfodring

Foder som ges till strutsfåglarna ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov berikat med mineraler. För att förebygga ledskador och skador på benstommen ska särskild uppmärksamhet fästas vid näringssammansättningen. Strutsfåglarna ska ha tillgång till grovt och färskt foder som är lämpligt för dem. Under tre månader gamla kycklingar ska hela tiden ha tillgång till foder. Plötsliga förändringar i utfodringen ska undvikas. Djuren ska hela tiden ha tillgång till dricksvatten.

För matsmältningen ska över fem dagar gamla strutsfåglar ha tillgång till små mängder av grus eller småsten av lämplig storlek.

11 §
Fortplantning

Om ruvningen av ett strutsfågelägg avbryts, ska fostret avlivas på lämpligt sätt.

Om strutsfåglarnas kycklingar präglas på sin skötare, ska skötaren dagligen vara tillsammans med kycklingarna så mycket som möjligt.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav gällande hållning av strutsfåglar (704/1997).

Rådets beslut 78/923/EEG (31978D0923); EGT nr L 323, 17.11.1978, s. 12,
Rådets beslut 92/583/EEG (31992D0583); EGT nr L 395, 31.12.1992, s. 21,
Rådets direktiv 98/58/EG (31998L0058); EGT nr L 221, 8.8.1998, s. 23.

Helsingfors den 8 juli 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Tanja Viljanen

Bilaga

1. Minimikrav på storleken på utrymmen för hållning av strutsar

Fågelns ålder Fågelgruppens storlek högst Fållans minimiyta (m2) Farmens minimiyta (m2/ antalet fåglar) Farmens totala yta (m2) minst
under 4 dagar 40 1
över 4 dagar - 3 veckor 40 5 10/1 100
över 3 veckor - 6 månader 401) 15 10-40/1 100-10003)
över 6 månader- 1 år 30 800/3 1000
över 1 år - könsmogen ålder 30 1000/3 1000
vuxen 2) 30 2000/3 1000

1) Under förutsättning att strutskycklingarna i genomsnitt är av samma storlek.

2) Om fler än en avelsgrupp hålls på samma område är det särskilt viktigt att fåglarna har tillräckligt skydd och extra utrymme så att de kan undvika varandra, samt att grupperna vid behov kan skiljas från varandra.

3) Utrymmet ska anpassas enligt fågelns ålder.

2. Minimikrav på storleken på utrymmen för hållning av emuer

Fågelns ålder Fågelgruppens storlek högst Fållans minimiyta (m2) Farmens minimiyta (m2/ antalet fåglar) Farmens totala yta (m2) minst
under 4 dagar 40 1
över 4 dagar - 3 veckor 40 5 5 75
över 3 veckor - 6 månader 401) 10 20 100-5003)
över 6 månader- 1 år 20 150 500
över 1 år - könsmogen ålder 20 200 500
vuxen 1+12) 30 250 500

1) Under förutsättning att emukycklingarna i genomsnitt är av samma storlek.

2) Om fler än en avelsgrupp hålls på samma område är det särskilt viktigt att fåglarna har tillräckligt skydd och extra utrymme så att de kan undvika varandra, samt att grupperna vid behov kan skiljas från varandra.

3) Utrymmet ska anpassas enligt fågelns ålder.

3. Minimikrav på storleken på utrymmen för hållning av nanduer

Fågelns ålder Fågelgruppens storlek högst Fållans minimiyta (m2) Farmens minimiyta (m2/ antalet fåglar) Farmens totala yta (m2) minst
under 4 dagar 40 1
över 4 dagar - 3 veckor 40 5 5 75
över 3 veckor - 6 månader 4011) 10 20 100-5003)
över 6 månader- 1 år 20 150 500
över 1 år - könsmogen ålder 20 200 500
vuxen 1+12) 30 250 500

1) Under förutsättning att nandukycklingarna i genomsnitt är av samma storlek.

2) Om fler än en avelsgrupp hålls på samma område är det särskilt viktigt att fåglarna har tillräckligt skydd och extra utrymme så att de kan undvika varandra, samt att grupperna vid behov kan skiljas från varandra.

3) Utrymmet ska anpassas enligt fågelns ålder.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.