675/2010

Given i Helsingfors den 8 juli 2010

Statsrådets förordning om skydd av ankor och gäss

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurskydd vid hållning av ankor och gäss som avses i 2 §.

Bestämmelser om hållning av djur finns också i djurskyddsförordningen (396/1996).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) anka en domesticerad form av fågelarten Anas platyrhynchos eller Cairina moschata (myskand) eller en korsning av dessa, och

2) gås en fågel av arten Anser anser F. domesticus eller Anser cygnoides F. domesticus eller en korsning av dessa.

3 §
Allmänna krav på förvaringsutrymmet

Förvaringsutrymmet för ankor och gäss ska i fråga om material, konstruktion och andra egenskaper vara sådant att risken för att fåglarna skadar sig är så liten som möjligt.

De inre ytorna i stallar avsedda som förvaringsutrymme för fåglar samt utrustning och anordningar för fågelskötsel ska lätt kunna hållas rena och vid behov kunna desinfekteras. I ytbehandlingen får inte träskyddskemikalier, målarfärg eller andra medel användas på ett sådant sätt att de kan orsaka förgiftning hos fåglarna.

Djurstallar, inhägnader, utrustning och anordningar ska hållas rena och i gott skick så att de varken skadar fåglarna eller äventyrar deras hälsa eller välbefinnande. Vid behov ska förvaringsutrymmet desinfekteras. Gnagare och andra skadedjur ska bekämpas i djurstallar.

Förvaringsutrymmen för fåglar ska byggas eller placeras så att fåglarna kan höra och se vad som händer i förvaringsutrymmet eller dess omgivning och så att de har möjlighet till socialt umgänge.

4 §
Särskilda krav på förvaringsutrymmet

Golvet i förvaringsutrymmet ska vara tillverkat av ett material som är lämpligt för fåglarna samt sådant att det inte skadar fåglarna eller äventyrar deras hälsa eller välbefinnande. Förvaringsutrymmet för över en vecka gamla fåglar ska ha tillräckligt med ändamålsenligt strö. Fåglarnas liggplats ska vara tillräckligt rymlig så att alla fåglar samtidigt kan ligga ned. Storleken på en fågelgrupp som hålls i samma utrymme ska vara lämplig med avseende på fåglarnas ålder, storlek, kön och det utrymme som står till förfogande.

Utrustningen och inredningen i förvaringsutrymmet för ankor och gäss ska vara lämpliga för fågelarten. Förvaringsutrymmet ska ha tillräckligt med lämpliga vattenkärl där fåglarna kan väta huvudet. Det bör dock undvikas att fågelungar som är under tre veckor gamla blir genomvåta.

I förvaringsutrymmen för över fyra veckor gamla ankor som hålls för köttproduktion får det finnas högst 16 kilogram ankor per kvadratmeter. Om fåglarna har tillgång till en utomhusinhägnad varje dag får det i förvaringsutrymmet finnas högst 20 kilogram ankor per kvadratmeter. I förvaringsutrymmen för ankor som hålls för avel ska det finnas minst 0,5 kvadratmeter utrymme för varje anka. Om fåglarna har tillgång till en utomhusinhägnad varje dag ska det i förvaringsutrymmet finnas minst 0,25 kvadratmeter utrymme för varje anka.

I förvaringsutrymmen för över fyra veckor gamla gäss som hålls för köttproduktion får det finnas högst 14 kilogram gäss per kvadratmeter. Om fåglarna har tillgång till en utomhusinhägnad varje dag får det i förvaringsutrymmet finnas högst 18 kilogram gäss per kvadratmeter. I förvaringsutrymmen för gäss som hålls för avel ska det finnas minst 1 kvadratmeter utrymme för varje gås. Om fåglarna har tillgång till en utomhusinhägnad varje dag ska det i förvaringsutrymmet finnas minst 0,5 kvadratmeter utrymme för varje gås.

Moderdjur som används för avel ska ha tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för äggläggning. Det ska finnas tillräckligt många reden och de ska planeras och placeras så att alla moderdjur i förvaringsutrymmet lätt kan ta sig till dem.

5 §
Förhållandena i djurstallet

Temperaturen och belysningen i djurstallet ska vara lämpliga för fåglarna. Om belysningen i huvudsak är artificiell, ska det ordnas en lämplig vilotid för fåglarna genom att ljusstyrkan minskas tillräckligt.

Djurstallet ska ha sådan ventilation att luftfuktigheten, luftens strömningshastighet, dammängden eller halten av skadliga gaser inte stiger till en skadlig nivå. Om ventilationen i huvudsak baserar sig på mekanisk ventilation, ska det även vid eventuella fel i ventilationsanordningen vara möjligt att ordna en ventilation som är tillräcklig med tanke på fåglarnas hälsa och välbefinnande. I en mekanisk ventilationsanordning ska det vid behov finnas ett larmsystem som ger larm vid störningar i ventilationen. Larmsystemet ska testas regelbundet.

Fåglarna får inte ständigt vara utsatta för buller som överstiger 65 decibel (dB(A)).

6 §
Anordningar och redskap

Anordningar och redskap avsedda för skötsel och utfodring av ankor och gäss ska vara sådana att de inte medför någon risk för att fåglarna ska skada sig.

Utfodringstråg, utfodringskärl och andra utfodringsanordningar ska placeras så att alla fåglar i förvaringsutrymmet får tillräckligt med foder. Om automatiska vattnings- eller utfodringsanordningar används i förvaringsutrymmet ska fåglarna vänjas vid att använda dem.

Förvaringsutrymmet för fåglarna ska ha tillräckligt många drickplatser. Vattenbehållare, vattentråg och andra vattningsanordningar ska placeras så att de är inom räckhåll för alla fåglar i förvaringsutrymmet och så att de inte skadar fåglarna.

7 §
Utomhusinhägnad och andra utomhusområden

Den gång som leder ut ur djurstallet ska vara trygg för fåglarna. I utomhusinhägnaden och i andra utomhusområden får det inte finnas konstruktioner eller föremål som kan skada fåglarna. Marken ska vara sådan att den kan hållas lagom torr. Omgivningen ska vara tillräckligt lugn och bullerfri.

Utomhusinhägnaden och andra utomhusområden ska vara tillräckligt stora med beaktande av fåglarnas ålder, antal, storlek och aktivitet. Fåglarnas ska vid behov utomhus ha tillgång till lämpliga väderskydd.

Utomhusinhägnadens stängsel ska vara av ett material som är lämpligt för fåglarna och vara tryggt för fåglarna. Stängslen ska hållas i gott skick så att fåglarna inte skadar sig. Om nätstängsel används, ska nätets öglor vara av sådan storlek att en fågels huvud, extremiteter eller andra kroppsdelar inte kan fastna i nätet.

8 §
Omsorg om fåglarnas välbefinnande

Ankornas och gässens välbefinnande ska kontrolleras tillräckligt ofta, dock minst en gång om dagen. Särskild vikt ska fästas vid inspektionen av fåglarnas hälsa och välbefinnande under fåglarnas fortplantningstid och vid stora förändringar i skötselförhållandena.

Individuell inspektion av fåglarna ska göras om en allmän inspektion visar att det är nödvändigt. Om det vid kontrollen upptäcks något som avviker från det normala, ska åtgärder omedelbart vidtas för att reda ut och avhjälpa situationen.

Vid sammanslagning av fågelgrupper eller när nya fåglar tillförs flocken ska särskild uppmärksamhet fästas vid eventuella beteendeproblem som kan uppstå till följd av omställningar i de sociala relationerna. Störning av rangordningen inom fågelgruppen ska undvikas. Fåglar som är fientliga mot varandra eller som annars kan tänkas skada varandra ska hållas åtskilda.

9 §
Hantering och behandling

Onödigt buller ska undvikas i förvaringsutrymmen för ankor och gäss. När fåglar fångas in och flyttas ska detta ske lugnt och särskild försiktighet ska iakttas vid hanteringen av fåglarna.

Innan fåglar fångas in eller avlägsnas ur förvaringsutrymmet ska sådana hinder orsakade av anordningar och redskap som kan skada fåglarna avlägsnas. Fåglar får inte lyftas eller bäras endast i benen eller hanteras så att fågelns huvud hänger nedåt.

Plötsliga förändringar i de dagliga skötselrutinerna ska undvikas.

Fjädrar eller dun får inte plockas från levande fåglar.

10 §
Vattning och utfodring

Foder som ges till ankor och gäss ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov kompletterat med mineraler. Fåglarna ska ha tillgång till en tillräcklig mängd foder och dricksvatten. Vid utfodringen ska plötsliga förändringar i fodrets sammansättning eller mängd undvikas.

Anordningar och redskap avsedda för utfodring och vattning ska hållas rena. Avföring får inte förorena fodret eller dricksvattnet. Vid utfodrings- och vattningsplatserna ska det finnas tillräckligt med utrymme så att det inte uppstår onödig konkurrens om vatten eller foder. Särskild vikt ska fästas vid att fåglarnas drickplatser och omgivningen kring andra vattenbehållare hålls tillräckligt torra.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid hållande av ankor, inklusive myskankor, och gäss (1190/1999).

Rådets beslut 78/923/EEG (31978D0923); EGT nr L 323, 17.11.1978, s. 12,
Rådets beslut 92/583/EEG (31992D0583); EGT nr L 395, 31.12.1992, s. 21,
Rådets direktiv 98/58/EG (31998L0058); EGT nr L 221, 8.8.1998, s. 23.

Helsingfors den 8 juli 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Tanja Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.