674/2010

Given i Helsingfors den 8 juli 2010

Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurskydd vid hållning av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby.

Bestämmelser om hållning av djur finns också i djurskyddsförordningen (396/1996).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) sällskaps- och hobbydjur hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap, hobby, försäljning, förmedling, uthyrning, uppfödning, träning eller dressyr eller som omhändertagits för förvaring eller vård eller hålls för något annat motsvarande ändamål; med sällskaps- och hobbydjur avses dessutom sådana hundar som används av tullen, försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, polishundar, vakthundar, vallhundar, draghundar, ledarhundar och andra assistenthundar samt hundar som används för motsvarande ändamål och uppgifter,

2) rastgård rastgård eller något annat motsvarande inhägnat eller på annat sätt klart avgränsat område avsett för rastning av djur.

2 kap.

Förvaringsutrymme för sällskaps- och hobbydjur

3 §
Allmänna krav

Förvaringsutrymmen för djur samt utrustning och anordningar för djurhållning ska lätt kunna hållas rena. I ytbehandlingen får inte träskyddskemikalier, målarfärg eller andra medel användas på ett sådant sätt att de kan orsaka förgiftning hos djur.

Dörröppningar och motsvarande öppningar till burar, terrarier och andra förvaringsutrymmen för djur ska till sin storlek, konstruktion och utformning vara sådana att djuren kan lyftas ut genom dem utan risk för att de skadar sig. Förvaringsutrymmena ska vara sådana att djuren inte kan fastna i utrymmets konstruktioner eller skada sig på annat sätt, och utrymmet får inte ha vassa kanter eller utskjutande delar som djuren kan skada sig på. Burar, terrarier och andra motsvarande förvaringsutrymmen ska placeras så att det finns tillräcklig plats för inspektion och skötsel av djuren, samt så att djur i olika burar inte kan skada eller smutsa ner varandra.

Golven eller bottnarna i förvaringsutrymmena ska kunna hållas rena. Golv av nät eller galler och andra perforerade golv ska vara anpassade till djuren och sådana att djuren inte kan fastna eller skada sig på annat sätt.

Inredning och övrig utrustning i förvaringsutrymmet ska vara anpassade till djurarten och vid behov vara av sådant material att djuren kan tillgodose de beteendemässiga behov som är typiska för arten, t.ex. att klättra, gräva, gnaga, gömma sig, söka skydd, bada, simma, dyka eller bygga bo. Förvaringsutrymmen för djur samt utrustning och anordningar för djurhållning ska hållas i gott skick så att de inte skadar djuren eller äventyrar deras hälsa eller välbefinnande.

Anordningar och redskap för djurhållning ska placeras så att djuren inte kan skada sig på dem. Elledningar och elektriska anordningar samt föremål som kan skada djuren ska vid behov täckas eller placeras så att de är utom räckhåll för djuren.

Kärl och anordningar för utfodring och vattning av djur ska placeras på ett sådant sätt i förvaringsutrymmet att djuren kan äta och dricka utan svårighet.

4 §
Förhållandena i förvaringsutrymmet

Luftens kvalitet, temperaturen och den relativa luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska vara anpassade till djurens behov. Ventilationen får inte ge upphov till drag som kan vara skadligt för djuren.

Djuren får inte ständigt utsättas för buller som överstiger 65 decibel (db(A)).

Belysningen i förvaringsutrymmet ska vara sådan att djuren kan få utlopp för de beteendemässiga behov som är typiska för arten. Belysningen får inte ge upphov till skada eller men hos djuren.

5 §
Allmänna krav på rastgårdar

Terrängen, växtligheten och marken i rastgården ska lämpa sig för djurarten i fråga. Underlaget ska vara sådant att det kan hållas torrt. Vid behov ska marken vara täckdikad eller dränerad. Rastgården får inte vara hal på ett sådant sätt att djuren riskerar att skada sig.

Rastgården ska vara tillräckligt rymlig med hänsyn till djurens art, ras, storlek, aktivitet och antal. Miljön ska vara tillräckligt lugn och bullerfri. In- och utgångarna till en rastgård ska vara trygga för djuren.

Stängslet till rastgården ska vara tryggt för djuren och av ett material som lämpar sig för djurarten. Om stängslet är gjort av nät, ska maskorna vara av en sådan storlek att djuret inte kan fastna med huvud, extremiteter eller andra kroppsdelar. Taggtråd får inte användas för inhägnad av rastgården.

3 kap.

Skötsel av sällskaps- och hobbydjur

6 §
Omsorg om djurens välbefinnande

Under djurens fortplantningsperioder och vid betydande förändringar av skötselförhållandena ska särskild vikt läggas vid att djurens hälsa och välbefinnande inspekteras. Om någonting avvikande upptäcks vid inspektionen ska omedelbara åtgärder vidtas för att reda ut och avhjälpa situationen.

Vid sammanslagning av grupper av djur eller när nya djur införs i en grupp, ska särskild uppmärksamhet fästas vid eventuella beteendeproblem till följd av omställningar i de sociala relationerna. Djur som uppträder aggressivt mot varandra eller annars kan skada varandra ska hållas åtskilda, eller så ska djuren ha möjlighet att fly och gömma sig undan de andra djuren.

Plötsliga förändringar i den dagliga skötseln ska undvikas. Djuren ska ges tillräcklig möjlighet att tillgodose det behov av motion och rörelse som är typiskt för arten.

7 §
Vattning och utfodring

Det foder som ges till djuren ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov berikat med mineraler och vitaminer. Vid utfodringen ska särskild vikt fästas vid artspecifika krav på fodrets näringsinnehåll och sammansättning.

De kärl, anordningar och redskap som används vid utfodringen ska hållas rena. Urin och avföring får inte förorena fodret eller dricksvattnet.

8 §
Reproduktion

Valpar och ungar får inte avvänjas från modern för tidigt. Avvänjningen ska ske vid en tidpunkt som är så gynnsam som möjligt för såväl valparnas och ungarnas som för moderns välbefinnande. Under avvänjningen ska modern vid behov ha tillgång till ett särskilt utrymme som är oåtkomligt för valparna eller ungarna.

4 kap.

Hundar

9 §
Allmänna krav

En fullvuxen hund ska dagligen rastas tillräckligt ofta, och tillräcklig uppmärksamhet ska fästas vid att hunden kan tillfredsställa sitt behov av motion.

Endast sådana hundraser som har anpassat sig till ständig utomhusvistelse får hållas utomhus året om.

De utrymmen som är avsedda för hunden ska vara sådana att hunden kan höra och se vad som sker i förvaringsutrymmet eller dess omgivning samt ha möjlighet till socialt umgänge.

10 §
Koppling av hund

Hundar får annat än tillfälligt hållas kopplade utomhus på en särskild plats bara i omedelbar närhet av en byggnad som är bebodd. Hundar som är yngre än ett år får endast tillfälligt hållas kopplade ute på en särskild plats.

Hundar som inte enbart tillfälligt hålls utomhus och hundar i hundgårdar ska ha tillgång till en ändamålsenlig koja eller någon annan ändamålsenlig viloplats där skyddet mot väderleksförhållandena är tillräckligt. I hundgårdens storlek ska hundens eller hundarnas ras och storlek samt antalet hundar beaktas.

Hundar som inte enbart tillfälligt hålls kopplade utomhus på en särskild plats ska ha ett minst 40 kvadratmeter stort område att röra sig på. Hundens koppel ska vara sådant att det inte kan snurra sig runt träd, stolpar eller motsvarande hinder.

Hundar som annat än tillfälligt hålls kopplade utomhus på särskild plats ska ha ett halsband som är tillräckligt brett och kan regleras. Halsbandet får inte vara av metall eller strypande.

Inomhus får hundar inte hållas kopplade annat än tillfälligt och kortvarigt och av giltig orsak.

11 §
Rastgård för hund

Minimistorleken på rastgårdar för hundar anges i punkt 1 i bilagan.

12 §
Hundkoja eller annat motsvarande skydd

En hundkoja eller ett annat motsvarande skydd ska till sin storlek, konstruktion och utrustning vara lämplig för hunden. Kojans väggar, tak och golv ska vara täta och vid behov värmeisolerade. Kojans botten ska vara upphöjd från marken. Temperaturen och luftens kvalitet i kojan ska vara lämpliga för hunden.

Ingången till hundkojan ska vara sådan att hunden inte riskerar att skada sig. Vid behov ska ingången utrustas med ett lämpligt skyddsförhänge. Golvet i kojan ska hållas rent och torrt. Hunden ska ha ett underlag att ligga på.

13 §
Bur eller annat motsvarande utrymme

Höjden i en bur eller annat motsvarande utrymme ska vara minst två gånger hundens längd från bröstbenet till svansfästet. Golvet i buren ska ha fast botten. Om fler än en hund vistas i samma bur eller annat motsvarande utrymme, bestäms höjden enligt den större hundens längd.

I punkt 2 i bilagan anges minimistorleken på burar och andra motsvarande utrymmen som inte är sådana utrymmen som avses i 22 § i djurskyddsförordningen. I fråga om sådana mottagningsplatser för herrelösa djur som avses i 15 § 1 mom. i djurskyddslagen (247/1996) och sådant omhändertagande för förvaring eller vård av djur som avses i 24 § i nämnda lag kan burar eller andra motsvarande utrymmen som är högst 50 procent mindre än vad som sägs ovan användas, om omhändertagandet för förvaring eller vård är kortvarigt.

14 §
Valpning

En tik ska ha möjlighet att valpa på en lugn och bekväm plats som är bekant för den sedan tidigare eller som den har hunnit bekanta sig med i god tid före valpningen. En tik som förbereder sig för valpning eller som har diande valpar ska lämnas i fred. Efter valpningen ska tiken ha möjlighet att vid behov fritt lämna valparna.

En tik som hålls för avel får inte få valpar för ofta.

Minimistorleken på burar eller andra motsvarande utrymmen för avvanda, 8―16 veckor gamla valpar anges i punkt 3 i bilagan.

5 kap.

Katter

15 §
Allmänna krav på förvaringsutrymmet

Förvaringsutrymmen för katter ska vara sådana att katterna kan höra och se vad som sker i förvaringsutrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge.

I förvaringsutrymmen för katter ska det finnas lämpliga klätter- och klösanordningar. Dessutom ska det finnas en eller flera kattlådor eller andra lämpliga utrymmen där katterna kan uträtta sina naturbehov.

Golvet i förvaringsutrymmet ska vara fast.

16 §
Särskilda krav på förvaringsutrymmet

Om katter hålls fritt i ett rum eller liknande större utrymmen, ska ytan per fullvuxen katt vara minst 1 kvadratmeter, dock så att den totala ytan alltid är minst 5 kvadratmeter.

I andra burar eller motsvarande utrymmen än sådana som avses i 22 § i djurskyddsförordningen ska ytan vara minst 1,5 kvadratmeter och höjden minst 1,3 meter. Om flera katter hålls i samma bur eller något annat motsvarande utrymme, ska ytan per katt vara minst 0,7 kvadratmeter.

I fråga om sådana mottagningsplatser för herrelösa djur som avses i 15 § 1 mom. i djurskyddslagen och sådant omhändertagande för förvaring eller vård av djur som avses i 24 § i nämnda lag får utrymmet vara högst 50 procent mindre än vad som föreskrivs i 2 mom., om omhändertagandet för förvaring eller vård är kortvarigt.

17 §
Katt som hålls kopplad på särskild plats

En katt får inte hållas kopplad annat än tillfälligt och kortvarigt. Då ska katten stå under ständig tillsyn.

6 kap.

Gnagare och kaniner

18 §
Allmänna krav på förvaringsutrymmet

Förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner ska vara sådana att djuren kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge.

I förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner ska det finnas lämpligt strö, såsom kådfri flis, hö, halm eller annat motsvarande bottenmaterial. I förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner får det finnas nätgolv endast om nätet ligger direkt på ett fast underlag. Djuren ska ha möjlighet att gömma sig i förvaringsutrymmet.

19 §
Särskilda krav på förvaringsutrymmet

Gnagare och kaniner ska ha tillgång till en ändamålsenlig bolåda, koja, bohåla eller motsvarande boutrymme.

Gerbiler ska ha tillgång till rör, gångar eller kanaler eller motsvarande konstruktioner eller möjlighet att gräva gångar i marken. Gerbiler, chinchillor och degusråttor ska vid behov ha möjlighet att bada i sand eller motsvarande material. Chinchillor och degusråttor ska ha tillgång till tillräckligt många hyllor eller andra motsvarande konstruktioner där de kan vistas utan att bli störda av andra djur.

Gnagare och kaniner ska ha tillgång till foder eller annat gnagmaterial för trimning av tänderna. Kaniner, marsvin, chinchillor och degusråttor ska ha fri tillgång till lämpligt stråfoder.

Minimistorleken på förvaringsutrymmen anges i punkt 4 i bilagan i fråga om gnagare och i punkt 5 i bilagan i fråga om kaniner.

7 kap.

Illrar och frettar

20 §
Allmänna krav på förvaringsutrymmet

Förvaringsutrymmen för illrar och frettar ska vara sådana att djuren kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge.

21 §
Särskilda krav på förvaringsutrymmet

I förvaringsutrymmen för illrar och frettar ska det finnas lämplig stimulans för djuren samt en ändamålsenlig bolåda, koja, bohåla eller något annat motsvarande boutrymme. Om flera djur vistas i samma förvaringsutrymme, ska bolådorna, kojorna, bohålorna eller andra motsvarande utrymmen vara så många att alla djuren har tillgång till ett sådant utrymme samtidigt utan att onödig konkurrens uppstår. I förvaringsutrymmet ska det finnas en eller flera lådor med sand eller andra lämpliga utrymmen för uträttande av naturbehov. Förvaringsutrymmet får inte ha nätgolv.

I förvaringsutrymmet ska ytan vara minst 1 kvadratmeter och höjden minst 0,6 meter. Om flera djur hålls i samma förvaringsutrymme, ska utrymmet vara minst 0,35 kvadratmeter per djur.

8 kap.

Burfåglar

22 §
Allmänna krav på burar

Burfåglars burar ska vara sådana att fåglarna kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge.

Burfåglars burar ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av fågelart, fåglarnas aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning.

23 §
Särskilda krav på burar

Burfåglar ska ha tillgång till lämplig stimulans i buren. Fåglar av arter som inte är enbart marklevande ska ha minst två sittpinnar av lämpligt material. Om fåglarna hålls i grupp ska det finnas tillräckligt många lämpliga sittpinnar för att alla i gruppen ska kunna sitta samtidigt utan att störa varandra. Pinnarna ska vara placerade i buren på ett sådant sätt att fåglarna har tillräckligt med utrymme för att flyga eller röra sig på annat sätt i buren. Fåglarna ska vid behov ha möjlighet att dagligen bada i buren i sand eller vatten.

I buren ska det finnas lämpligt strö och möjlighet att vid behov söka skydd. En fågelbur får inte ha nätgolv.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme på den plats där burfåglarna utfodras och vattnas för att onödig konkurrens inte ska uppstå. Fåglarna ska vid behov ha tillgång till grus av rätt grovlek för matsmältningen.

24 §
Tjudring av burfåglar

Burfåglar får inte tjudras. Ett koppel får dock tillfälligt fästas vid fågeln via en fotring för utomhusvistelse, förflyttning eller motsvarande åtgärder av kortvarig art. Då ska fågeln stå under ständig tillsyn.

9 kap.

Kräldjur

25 §
Allmänna krav på förvaringsutrymmet

Förvaringsutrymmen för kräldjur ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av djurart, djurens aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning.

Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för kräldjur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga eller annars farliga djur hålls ska vid behov märkas med en varning om att djuren är farliga.

26 §
Särskilda krav på förvaringsutrymmet

Förvaringsutrymmets golv ska vara täckt med ett bottenmaterial som lämpar sig för djurarten. Vid behov ska det finnas så mycket av materialet att djuren kan gräva ner sig i det. Bottenmaterialets fuktighet ska vara anpassad efter djurartens behov. Djuren ska vid behov ha tillgång till platser som är uppvärmda till lämplig temperatur samt till platser med olika temperatur. I förvaringsutrymmet ska det finnas tillräckligt med gömställen som är lämpliga för djurarten. Om flera djur vistas i samma utrymme ska de ha möjlighet att gömma sig samtidigt.

I förvaringsutrymmen för klättrande kräldjursarter ska det finnas konstruktioner som lämpar sig för klättring. I förvaringsutrymmen för trädlevande kräldjursarter ska det finnas lämpliga grenar eller motsvarande konstruktioner där djuren kan vila i naturlig ställning samt röra sig och klättra.

I förvaringsutrymmen för kräldjursarter som simmar och vistas i vatten ska det finnas en bassäng. Bassängens storlek och vattenmängd ska motsvara djurartens behov. Om flera djur hålls i samma utrymme ska alla kunna vistas samtidigt i bassängen eller på land. Övergången mellan land och vatten ska vara utformad så att djuren lätt kan ta sig mellan dem.

27 §
Förhållandena i förvaringsutrymmet

Vid hållande av kräldjur ska särskild vikt fästas vid förvaringsutrymmets luftfuktighet samt kvaliteten och temperaturen på luften och bassängvattnet. Vattnet ska renas och bytas tillräckligt ofta.

Belysningsstyrkan och belysningstypen samt belysningstidernas placering och längd ska anpassas till djurarten. Förvaringsutrymmen för kräldjur ska vid behov vara utrustade med en lampa som avger ultraviolett ljus. Ljus- och värmekällor ska vid behov skyddas så att djuren inte kan komma i direkt beröring med dem.

Om ett kräldjur försänks i vintervila, ska djuret småningom förberedas för denna i enlighet med vad som motsvarar djurartens behov, t.ex. genom att sänka temperatur och ljusstyrka i terrariet och genom att minska fodermängden.

28 §
Vattning och utfodring

Vid utfodring av kräldjur ska det ses till att djuren inte skadar varandra medan de äter. Sådana kräldjur som dricker vattendroppar på föremål eller sin kropp ska ha tillgång till droppande vatten eller så ska förvaringsutrymmet sprayas dagligen i enlighet med artens behov.

29 §
Tjudring av kräldjur

Ett kräldjur får inte tjudras annat än när det är nödvändigt för förflyttning av djuret eller för någon annan motsvarande åtgärd av kortvarig art. Då ska kräldjuret stå under ständig tillsyn.

10 kap.

Groddjur

30 §
Allmänna krav på förvaringsutrymmet

Förvaringsutrymmen för groddjur ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av djurens art, aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning.

Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för groddjur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga eller annars farliga djur hålls ska vid behov märkas med en varning om att djuren är farliga.

31 §
Särskilda krav på förvaringsutrymmet

Förvaringsutrymmets golv eller botten ska vara täckt med ett material som lämpar sig för djurarten. Vid behov ska det finnas så mycket av materialet att djuret kan gräva ner sig i det. Materialets fuktighet ska vara lämpligt för djurarten. Djuren ska vid behov ha tillgång till platser som är uppvärmda till lämplig temperatur samt till platser med olika temperatur. I förvaringsutrymmet ska det finnas tillräckligt med gömställen som är lämpliga för djurarten. Om flera djur vistas i samma utrymme ska de ha möjlighet att gömma sig samtidigt.

I förvaringsutrymmen för trädlevande groddjur ska det finnas grenar, bladväxter eller annat som lämpar sig för klättring och där djuren kan vila sig om de så önskar.

I förvaringsutrymmen för groddjursarter som vistas i vatten ska det finnas en bassäng. Bassängens storlek och vattenmängd ska motsvara djurartens behov. Om flera djur som hör till en art som simmar och vistas i vatten hålls i samma förvaringsutrymme, ska alla samtidigt kunna vistas i bassängen eller på land. Övergången mellan land och vatten ska vara utformad så att djuren lätt kan ta sig mellan dem.

Ett groddjur som hör till en vattenlevande art ska uppfödas och hållas i akvarium. På akvariets botten ska det finnas lämpliga gömställen för djuret.

32 §
Förhållandena i förvaringsutrymmet

Vid hållande av groddjur ska särskild vikt fästas vid förvaringsutrymmets luftfuktighet samt kvaliteten och temperaturen på luften och bassängvattnet. Vattnet ska renas och bytas tillräckligt ofta.

Belysningsstyrkan och belysningstypen samt belysningstidernas förläggning och längd ska anpassas till djurarten i fråga. Ljus- och värmekällor ska vid behov skyddas så att djuren inte kan komma i direkt beröring med dem.

Om ett groddjur försänks i vintervila, ska djuret småningom förberedas för denna genom att man på ett korrekt sätt gradvis sänker temperaturen och ljusstyrkan i förvaringsutrymmet samt minskar fodermängden.

11 kap.

Fiskar

33 §
Allmänna krav

Vattnets mängd, kvalitet, temperatur och djup i akvariet samt vattenytans area ska passa fiskarnas art, storlek och antal. Akvariets ena sida ska vara skyddad från insyn, om inte växtligheten eller annan inredning ger fiskarna tillräckligt skydd. Akvarier ska vid behov förses med lock eller täckglas så att fiskarna inte kan hoppa ut från akvariet.

Akvariets inredning och bottenmaterial ska lämpa sig för fiskarna. Fiskarna ska ha tillgång till lämpliga gömställen vid behov.

Vattnet i akvariet ska bytas eller renas regelbundet så att vattenkvaliteten förblir god. Döda fiskar ska omedelbart avlägsnas ur akvariet.

När grupper, stim och arter av fiskar sammanslås eller när nya fiskar förs in i i en grupp ska hänsyn tas till hur fiskarna passar ihop och till deras stimbeteende.

12 kap.

Ryggradslösa djur

34 §
Allmänna krav

Golvet eller botten i ett förvaringsutrymme för ryggradslösa djur ska vara täckt med ett material som lämpar sig för djurarten. Vid behov ska det finnas så mycket av materialet att djuret kan gräva ner sig i det. Materialets fuktighet ska vara lämpligt för djurarten. I förvaringsutrymmet ska det vid behov finnas lämpliga gömställen för djuren, och klättrande arter ska ha möjlighet att klättra.

Belysningen, temperaturen och luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska anpassas till djurarten. I förvaringsutrymmet ska det vid behov finnas platser med olika temperatur.

Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för ryggradslösa djur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga eller annars farliga djur hålls ska vid behov märkas med en varning om att djuren är farliga.

13 kap.

Särskilda bestämmelser

35 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

Genom denna förordning upphävs 21 § i djurskyddsförordningen (396/1996) och jord- och skogbruksministeriets beslut om djurskyddskrav gällande hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby (211/1998).

Helsingfors den 8 juli 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Tanja Viljanen

Bilaga

1. Minimistorleken på rastgårdar för hundar

Hundarnas antal Yta (m2)
Hundens (hundarnas) genomsnittliga vikt
högst 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg eller mer
1 5 6 8 10 15 16
2 5 8 10 14 18 20
3 6 10 13 17 22 24
4 8 12 15 20 26 28
5 8 14 18 24 30 32
6 10 16 20 26 34 36

Om fler än sex hundar hålls i samma rastgård, ska ytan ökas i lämplig mån med beaktande av tabellen ovan.

2. Hundburar och andra motsvarande utrymmen

Hundarnas antal Yta (m2)
Hundens (hundarnas) genomsnittliga vikt
högst 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg eller mer
1 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5
2 2,0 2,5 3,5 4,5 6,0 7,5
3 2,0 3,5 4,5 6,0 7,5 10,0
4 2,5 4,0 5,5
5 3,0 5,0 6,5
6 4,0 5,5
7 4,5 6,0

3. Minimistorleken på burar och andra motsvarande utrymmen för avvanda, 8-16 veckor gamla valpar

Valparnas genomsnittliga vikt sammanlagt (kg) Yta (m2)
10 2,0
20 2,5
30 3,5
40 4,0
50 5,0
60 5,5
70 6,0

4. Minimistorleken på förvaringsutrymmen för gnagare

Djurart Yta (m2) Yta per djur vid grupphållning (m2) Höjd (m)
Marsvin 0,3 0,15 0,25
Guldhamster 0,12 - 0,2
Dvärghamster 0,09 0,045 0,2
Chinchilla 0,4 0,2 0,7
Degusråtta 0,3 0,15 0,4
Råtta 0,18 0,06 0,3
Gerbil 0,12 0,06 0,3
Mus 0,09 0,018 0,2

5. Minimistorleken på förvaringsutrymmen för kaniner

Kaninens storlek Yta (m2) Yta per djur vid grupphållning (m2) Den kortaste sidans längd (m) Höjd (m)
under 1,8 kg 0,25 0,12 0,3 0,3
över1,8 men högst 3,0 kg 0,5 0,25 0,4 0,4
över 3,0 men högst 5,0 kg 0,7 0,35 0,5 0,5
över 5,0 kg 0,9 0,45 0,6 0,6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.