661/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lotterilagen (1047/2001) 16 § 1 mom.,

ändras rubriken för 1 kap., 1 och 4 §, rubriken för 52 §, 52 § 1 mom., 62 § 2 mom., 63, 64 och 66 § samt

fogas till lagen nya 14 a och 14 b §, till 43 §, sådan den lyder i lag 506/2009, ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 62 a―62 c och 66 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde och syfte

I denna lag bestäms om anordnande av lotterier och tillsynen över anordnandet, redovisningen av avkastningen från lotterier och de ändamål för vilka avkastningen kan användas samt tillsynen över användningen av avkastningen.

Syftet med denna lag är att garantera rättsskyddet för dem som deltar i allmännyttig lotteriverksamhet, att hindra oegentligheter och brott i samband med lotterier och att minska de sociala problem och hälsoproblem som deltagande i lotterier orsakar.

4 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) lott en kupong eller ett verifikat i motsvarande elektronisk form eller i någon annan därmed jämförbar form, som utvisar rätt att delta i ett lotteri,

1 a) penningspel sådana lotterier där spelaren kan vinna pengar,

2) penningspelsverksamhet anordnandet av penningspel,

3) marknadsföring reklam, indirekt reklam och annan säljfrämjande verksamhet; indirekt reklam är i synnerhet främjande av försäljningen av en produkt i samband med reklam för en annan produkt så att ett etablerat kännetecken för produkten eller dess säljare, oförändrat eller ändrat så att det ändå kan kännas igen, används som kännetecken för den andra produkten, eller att reklamen för den andra produkten annars associerar till en bestämd produkt eller dess säljare; som sådan marknadsföring av lotterier som omfattas av denna lag betraktas inte blotta förekomsten i ett elektroniskt datanät av en utländsk eller åländsk lotteriwebbplats, oavsett språk, förutsatt att det på denna webbplats inte finns annat material som främjar deltagande i lotteri i Finland eller riket; som sådan marknadsföring av lotterier som omfattas av denna lag betraktas inte heller marknadsföring av lotterier i utländska eller åländska publikationer som sprids i Finland eller riket, förutsatt att publikationens huvudsakliga syfte inte är att marknadsföra penningspel och att marknadsföringen av lotterier inte uttryckligen tar sikte på Finland eller riket,

4) nöjespark ett förlustelseställe vars verksamhet sker på ett fast ställe och så att den största delen av inkomsterna består av att karuseller, olika bilbanor och berg- och dalbanor eller motsvarande nöjesparksanordningar ställs till allmänhetens förfogande mot en avgift,

5) tivoli ett förlustelseställe som förflyttar sig från ort till ort.

14 a §
Åldergränsen för penningspel

Penningspelssammanslutningar eller näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel eller som upplåter ett utrymme för tillhandahållande av penningautomater får inte låta personer under 18 år spela penningspel.

Närmare bestämmelser om sätten att kontrollera att en spelare har uppnått myndighetsåldern kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om de krav på kundkontroll som hänför sig till förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism finns i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008).

14 b §
Marknadsföring av penningspel

En penningspelssammanslutning som fått penningspelstillstånd med stöd av denna lag får marknadsföra penningspelen och penningspelssammanslutningen, om marknadsföringen inte främjar spelande som orsakar sociala problem och hälsoproblem och om efterfrågan på penningspel genom marknadsföringen styrs in på sådan penningspelsverksamhet som bedrivs enligt denna lag. Marknadsföringen får inte riktas till minderåriga. I marknadsföringen får inte rikligt spelande framställas på ett positivt sätt och inte heller att någon låter bli att spela eller spelar måttligt framställas på ett negativt sätt. Marknadsföring av penningspel är förbjuden i samband med sådan televisions- och radioverksamhet, offentlig visning på biografer av bildprogram och publikationsverksamhet som är riktad till minderåriga.

Om ett penningspel i samband med fastställandet av spelreglerna har konstaterats vara förenat med en särskild risk för spelproblem, får spelet inte marknadsföras på andra ställen än de särskilda spelsalar, kasinon och travbanor där spelet eller försäljningsställena för spelet finns. Spelarna får dock i fråga om ett sådant spel ges information om spelobjekt, spelplatser, spelvillkor, spelavgifter, sannolikheten att vinna och vinster.

Polisstyrelsen har till uppgift att övervaka att denna lag och konsumentskyddslagen (38/1978) följs vid marknadsföringen av penningspel. Penningspelssammanslutningarna ska varje år ge inrikesministeriet och Polisstyrelsen en rapport om hur penningspel har marknadsförts.

Närmare bestämmelser om innehållet i den rapport som avses i 3 mom. kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

43 §
Officiella övervakare

Inrikesministeriet godkänner arrangemangen för tillsyn över de penningspel som avses i 62 § 5 mom.

52 §
Bevakning av och forskning kring problem som orsakas av lotterier samt utveckling av prevention och behandling av dem

De problem som deltagandet i lotterier vållar ska följas och vara föremål för forskning. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bevakningen av och forskningen kring problemen samt för utvecklandet av förebyggande åtgärder och behandling i anslutning till dessa problem.


62 §
Förbud mot anordnande av lotterier

Det är förbjudet att

1) sälja eller förmedla lotter för lotterier som anordnats utan sådant tillstånd som förutsätts i denna lag och att marknadsföra sådana lotterier,

2) sälja eller förmedla lotter till utlandet eller marknadsföra lotterier i utlandet, om det inte är tillåtet enligt lagstiftningen i den stat eller region till vilken lotterna säljs eller förmedlas eller där lotterierna marknadsförs,

3) utan tillstånd av den som anordnar penningspel sälja eller förmedla lotter, ta emot spelinsatser eller förmedla vinster som hänför sig till penningspel som anordnats med stöd av ett tillstånd som avses i denna lag.


62 a §
Förbjudande av anordnande av penningspel

Polisstyrelsen kan förbjuda ett penningspel, om

1) penningspelet anordnas utan ett sådant penningspelstillstånd som avses i 11 §,

2) man vid anordnandet av penningspelet bryter mot de förbud som avses i 62 § 1―4 mom., eller

3) man vid anordnandet av penningspel i övrigt bryter mot denna lag, mot de villkor som uppställts i penningspelstillståndet eller mot fastställda spelregler på ett annat sätt än vad som avses i 62 b §.

Förbudet kan riktas mot den som anordnar penningspelet samt mot näringsidkare eller sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel, upplåter ett utrymme för tillhandahållande av penningautomater eller marknadsför penningspel.

Förbudet gäller högst tre månader. Polisstyrelsen kan förlänga förbudets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om förfarandet vid anordnandet av penningspelet inte har rättats till.

62 b §
Förbjudande av marknadsföring av penningspel

Polisstyrelsen kan förbjuda sådan marknadsföring av penningspel som strider mot 14 b §.

Förbudet kan riktas mot den som anordnar penningspelet samt mot näringsidkare eller sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel, upplåter ett utrymme för tillhandahållande av penningautomater eller marknadsför penningspel.

Förbudet gäller högst tre månader. Polisstyrelsen kan förlänga förbudets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om förfarandet vid marknadsföringen av penningspel inte har rättats till.

62 c §
Vite

Polisstyrelsen får förena ett i 62 a eller 62 b § avsett förbud med vite.

Ett vite som är förenat med ett i 62 a § avsett förbud döms ut av Polisstyrelsen. Ett vite som är förenat med ett i 62 b § avsett förbud döms ut av marknadsdomstolen på ansökan av Polisstyrelsen.

Bestämmelser om vitesförfarandet finns i viteslagen (1113/1990).

63 §
Hänvisningar till strafflagen

Bestämmelser om straff för penningspelsbrott och lotteribrott finns i 17 kap. 16 a och 16 b § i strafflagen (39/1889).

64 §
Lotteriförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot förbudet i 10 § att anordna lotteri på skuld,

2) inte iakttar skyldigheten att förbjuda tillträde till kasinon i de fall som avses i 15 § 1 mom.,

3) bryter mot vad som i 14 a § bestäms om åldersgränsen för penningspel,

4) bryter mot det i 27 § 3 mom. avsedda förbudet att delta,

5) i praktiken anordnar ett varulotteri i strid med 28 § 2 mom.,

6) verkställer lottningen eller blandandet av lotterna vid ett varulotteri i strid med vad som bestäms i 29 § 1 mom. eller inte iakttar underrättelseskyldigheten enligt 29 § 2 mom. som gäller resultatet av lottningen,

7) bryter mot vad som i 16 § 2 mom. bestäms om placeringen av penningautomater eller kasinospel eller i 40 § om placeringen av varuvinstautomater eller mot vad som bestäms om placeringen av spelautomater eller spelanordningar som avses i 56 § 1 mom., eller

8) bryter mot vad som i 57 § bestäms om räkneverk för kontroll av penningrörelsen,

ska för lotteriförseelse dömas till böter.

Bestämmelser om straff för brott mot de krav på kundkontroll som hänför sig till förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansering av terrorism finns i 40 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansering av terrorism.

66 §
Ändringssökande

Ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats med stöd av denna lag får sökas på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ett beslut enligt 57 § om godkännande av ett räkneverk för kontroll av penningrörelsen överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

Ett beslut enligt denna lag om återkallande av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor och ett förbud enligt 62 a § mot anordnande av penningspel ska följas även om det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

66 a §
Att föra förbud mot marknadsföring till marknadsdomstolen

I ett av Polisstyrelsen meddelat förbud mot marknadsföring av penningspel enligt 62 b § eller i vite som Polisstyrelsen förenat med ett sådant förbud får ändring inte sökas genom besvär.

Den som Polisstyrelsen har ålagt ett förbud enligt 62 b § mot marknadsföring av penningspel eller förelagt vite förenat med ett sådant förbud får inom 30 dagar från delfåendet av förbudet eller föreläggandet genom ansökan föra ärendet till marknadsdomstolen för behandling. Förbudet ska följas om inte marknadsdomstolen bestämmer något annat.

Bestämmelser om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut finns i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010.

I fråga om tillhandahållande av penningautomater träder bestämmelserna i 14 a § 1 mom. i kraft den 1 juli 2011.

I fråga om tillhandahållande av penningautomater gäller de bestämmelser i 16 § 1 mom. och i 64 § 3 punkten som gällde vid ikraftträdandet av denna lag till den 30 juni 2011.

RP 96/2008
RP 212/2008
FvUB 7/2010
RSv 92/2010
Änmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 98/48/EG.

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.