637/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av 3 och 19 c § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 362/2005, samt

fogas till 19 c §, sådan den lyder i lag 362/2005, ett nytt 5 mom. som följer:

3 §
Tillämpningsområde

Mottagandet av asylsökande omfattar asylsökande till dess att de har beviljats uppehållstillstånd eller lämnat landet. Mottagandet av asylsökande omfattar dock inte asylsökande som är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz (unionsmedborgare och därmed jämförbara personer) och som har fått del av Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om internationellt skydd.


19 c §
Arrangemang för mottagande

Med avvikelse från vad som i 3 § 2 mom. bestäms om asylsökande som omfattas av mottagandet av asylsökande kan föreståndaren för en förläggning besluta att en asylsökande som är unionsmedborgare eller därmed jämförbar person under skälig tid ska omfattas av mottagandet av asylsökande av särskilda personliga skäl. Om en asylsökande som är unionsmedborgare eller därmed jämförbar person samtycker till att lämna landet under övervakning eller till att beslutet om avvisning får verkställas innan 30 dagar har förflutit från delgivningen av beslutet, omfattas denne av mottagandet av asylsökande fram till dess att han eller hon lämnar landet, dock i högst 7 dygn.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

Denna lag tillämpas på asylsökande som får del av Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om internationellt skydd efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 25/2010
FvUB 9/2010
RSv 97/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.