635/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 6 kap. 10 § 2 mom., sådant det lyder i lag 515/2003, som följer:

6 kap.

Om bestämmande av straff

10 §
Tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse

Den som inte hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet kan dömas till villkorligt fängelse förenat med övervakning under ett år och tre månader, om detta ska anses motiverat för att främja gärningsmannens anpassning i samhället och för att förhindra återfall i brott. Bestämmelser om verkställighet av övervakningen finns i lagen om övervakning av villkorligt fängelse (634/2010).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 229/2009
LaUB 6/2010
RSv 59/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.