633/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om utredning av unga brottsmisstänktas situation

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utredning av situationen för en ung person som misstänks för ett brott som han eller hon har begått som 15―20-åring. Syftet med utredningen är att inför åtalsprövning, bestämmande av påföljd och verkställighet av påföljd kartlägga den unga personens sociala situation och orsakerna till att han eller hon begick brottet samt bedöma risken för att den unga personen gör sig skyldig till nya brott och möjligheterna att stödja honom eller henne i att leva ett brottsfritt liv.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) ung brottsmisstänkt en person som misstänks ha gjort sig skyldig till ett brott som 15―20-åring,

2) ung persons brott ett brott som misstänks eller som har konstaterats ha begåtts av en person som vid tidpunkten för brottet var 15―20 år gammal,

3) påföljdsutredning en bedömning som görs för åtalsprövning, bestämmande av påföljd och verkställighet av påföljd för en ung brottsmisstänkt, samt med

4) socialmyndigheten ett kommunalt kollegialt organ enligt 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982).

3 §
Förundersökningsmyndighetens anmälan av brott som begåtts av en ung person

Förundersökningsmyndigheten ska inom 14 dygn efter det att en ung person registrerats som ung brottsmisstänkt i förundersökningsmyndighetens datasystem anmäla den unga personens brott till åklagaren, socialmyndigheten och Brottspåföljdsmyndigheten. Anmälan behöver dock inte göras, om

1) förundersökningen har avslutats utan att ärendet överlämnats till åklagaren för prövning, eller

2) brottet begicks när den misstänkte var 18―20 år och strafforder- eller ordningsbotsförfarande tillämpas på ärendet.

4 §
Åklagarens begäran

När åklagaren fått kännedom om en ung persons brott ska åklagaren inom 14 dygn be Brottspåföljdsmyndigheten sammanställa en påföljdsutredning, om ett strängare straff än böter är att vänta för brottet.

5 §
Sammanställning av påföljdsutredning

Brottspåföljdsmyndigheten svarar för sammanställningen av en påföljdsutredning.

Brottspåföljdsmyndigheten ska inom 30 dygn från åklagarens begäran utifrån tillgängliga uppgifter göra en bedömning av hur en ung brottsmisstänkts sociala anpassning kan främjas och han eller hon hindras att begå brott genom valet av påföljd och verkställandet av påföljden. För detta ska Brottspåföljdsmyndigheten i samarbete med socialmyndigheten skaffa fram och sammanställa information om personens levnadsförhållanden, särskilt rusmedelsmissbruk, missbrukarrehabilitering, mentala hälsa, användning av mentalvårdstjänster, behov av övriga tjänster och stödåtgärder och om andra omständigheter som väsentligt hör samman med hans eller hennes sociala situation. Brottspåföljdsmyndigheten ska skaffa de uppgifter om den misstänktes sociala situation som behövs för påföljdsutredningen även från andra myndigheter samt privata sammanslutningar och personer.

Utifrån sin bedömning ska Brottspåföljdsmyndigheten sammanställa en skriftlig påföljdsutredning som även innehåller väsentlig information om den unge brottsmisstänktes sociala situation. Påföljdsutredningen ska också innehålla sådana andra utredningar eller utlåtanden med anledning av brott som åklagaren har begärt för utdömande av en samhällspåföljd.

Om en ung person misstänks ha begått brott både före och efter att ha uppnått 21 års ålder, ska en påföljdsutredning göras. En påföljdsutredning görs dock inte, om merparten av de brott som undersöks eller huvudbrottet har begåtts efter att den brottsmisstänkte har fyllt 21 år eller om det är uppenbart onödigt att göra en påföljdsutredning.

6 §
Tjänsteman som sammanställer påföljdsutredningen och person som bistår honom eller henne

Påföljdsutredningen sammanställs av en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten. Om beredningen av påföljdsutredningen kräver det, kan en person som samtycker till uppdraget och som har en för uppdraget lämplig utbildning och arbetserfarenhet förordnas att bistå tjänstemannen. Av särskilda skäl kan även någon annan person förordnas till uppdraget.

Brottspåföljdsmyndigheten ingår ett avtal med den som förordnas att bistå tjänstemannen vid Brottspåföljdsmyndigheten om skötseln av uppdraget samt beslutar om arvode och kostnadsersättning som ska betalas till honom eller henne av statens medel. Avtalet ger inte upphov till ett tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande mellan Brottspåföljdsmyndigheten och den som bistår tjänstemannen vid Brottspåföljdsmyndigheten.

På den som bistår tjänstemannen vid Brottspåföljdsmyndigheten tillämpas språklagen (423/2003) och bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

7 §
Hörande

I samband med utredningen av en ung brottsmisstänkts situation ska Brottspåföljdsmyndigheten ge den brottsmisstänkte tillfälle att bli hörd. Påföljdsutredningen kan dock göras utan att den unge hörs, om hörandet är uppenbart onödigt eller om han eller hon har vägrat bli hörd eller inte påträffats. I fråga om en misstänkt som är yngre än 18 år ska också vårdnadshavaren, intressebevakaren eller någon annan laglig företrädare eller annan person som svarar för den misstänktes vård och fostran ges tillfälle att bli hörd. I samband med utredningen ska dessutom behövliga myndigheter och experter höras.

8 §
Behandling av påföljdsutredningen i domstol

Då ett ärende som gäller en ung persons brott blir anhängigt vid domstol ska domstolen vid behov försäkra sig om att påföljdsutredningen står till förfogande vid domstolsbehandlingen.

Domstolen ska ge den tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten som har sammanställt påföljdsutredningen eller den person som bistår tjänstemannen tillfälle att bli hörd i domstolen vid behandlingen av brottmålet mot den unge.

9 §
Rätt till information

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har Brottspåföljdsmyndigheten rätt att för sammanställningen av en påföljdsutredning få de uppgifter som socialmyndigheten har om den unges levnadsförhållanden, rusmedelsmissbruk, missbrukarrehabilitering, mentala hälsa och användning av mentalvårdstjänster samt andra motsvarande upplysningar som behövs för påföljdsutredningen.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har socialmyndigheten och Brottspåföljdsmyndigheten rätt att för sina uppgifter enligt denna lag få de upplysningar de behöver för utredning av en ung brottsmisstänkts situation av de instanser som anges i 20 § 1 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000).

10 §
Resekostnader

Brottspåföljdsmyndigheten ersätter skäliga resekostnader som orsakats en ung brottsmisstänkt när han eller hon har hörts i samband med sammanställningen av påföljdsutredningen.

11 §
Närmare föreskrifter

Brottspåföljdsmyndigheten utfärdar närmare föreskrifter om innehållet i och sammanställningen av en påföljdsutredning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna lag upphävs lagen av den 31 maj 1940 om unga förbrytare (262/1940) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 229/2009
LaUB 6/2010
RSv 59/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.