624/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 2 § 3 och 7 punkten, 27 § 2 mom. 1 punkten, 33 §, 48 § 3 mom. och 49 § 3 mom. 4 punkten, av dem 33 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 117/1992 och 49 § 3 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 1291/2009, som följer:

2 §
Definitioner

I vägtrafiklagstiftningen avses med:


3) vägren längsgående del av väg som med kantlinje avskilts från körbana;


7) gångbana för gående avsedd del av väg som i konstruktionshänseende avskilts från körbana eller särskild del av väg eller särskild väg;


27 §
Förbud i fråga om stannande och parkering

Det är förbjudet att stanna och parkera:

1) på gångbana, skyddsväg, cykelbana och fortsättning på cykelbana samt inom ett avstånd av fem meter före skyddsväg, korsande cykelbana eller fortsättning på cykelbana;


33 §
Körning och parkering på gårdsgata

Körhastigheten på en gårdsgata ska anpassas till gångtrafiken och får inte överskrida 20 km/h.

Förare av fordon ska på en gårdsgata lämna gående fri passage.

Parkering på en gårdsgata är tillåten på en markerad parkeringsplats. Parkering av cyklar, mopeder och fordon som är försedda med parkeringstillstånd för handikappad är dock tillåten utanför en markerad parkeringsplats, om det inte medför oskälig olägenhet för användningen av gårdsgatan.

48 §
Undantagsstadganden

Fordon som används i väghållningsarbete eller motsvarande arbete på eller invid väg får utan hinder av bestämmelserna i 8―12, 33, 33 a och 33 b § framföras på det sätt som påkallas av omständigheterna och med iakttagande av behövlig försiktighet.


49 §
Personer som reglerar trafiken

För säkerställande av trygg och smidig trafik får trafiken regleras också av dem som


4) Trafiksäkerhetsverket eller polisen förordnar att reglera trafiken vid specialtransporter,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 48/2010
KoUB 7/2010
RSv 83/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.