623/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) 1 § 2 mom., 12 § 2 mom. 4 punkten och 22 § 1 mom. 4 punkten samt

fogas till 12 § 2 mom. en ny 5 punkt som följer:

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att vid vattenvårdsförvaltningen hänsyn ska tas inte bara till vattnens kvalitet utan även till att vattentillgången är tillräcklig och vattenanvändningen hållbar samt till vattentjänsterna och den ekonomiska analysen av dessa, till hantering av översvämningsrisker och tillgången på vatten för rekreation, till de sjukdomar som sprids via vatten samt till skyddet av akvatiska ekosystem och sådana terrestra ekosystem och våtmarker som står i direkt kontakt med dem.

12 §
Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet skall innehålla uppgifter om


4) kombinationer av alternativa åtgärder,

5) de åtgärder, i form av en sammanfattning, som beträffande det i åtgärdsprogrammet avsedda området föreslagits i de riskhanteringsplaner som avses i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) och en redogörelse för åtgärdernas inverkan på de miljömål som har ställts upp för vattenvården.

22 §
Konstgjorda eller kraftigt modifierade vattenförekomster

En genom byggande eller på annat sätt fysiskt modifierad vattenförekomst kan benämnas konstgjord eller kraftigt modifierad i förvaltningsplanen, om de ändringar av de hydromorfologiska egenskaperna som behövs för uppnåendet av god ekologisk status medför betydande skadliga effekter på miljön eller följande verksamheter:


4) vattenreglering, hantering av översvämningsrisker eller markavvattning, ellerDenna lag träder i kraft den 30 juni 2010.

RP 30/2010
JsUB 9/2010
RSv 91/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG, EUT nr L 288, 6.11.2007, s. 27

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.