621/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av 2 kap. 11 a § och 16 kap. 23 a § i vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vattenlagen (264/1961) 2 kap. 11 a § och 16 kap. 23 a §, sådana de lyder, 2 kap. 11 a § i lag 1301/2004 och 16 kap. 23 a § i lag 1391/2009, som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om byggande i vattendrag

11 a §

Vid bedömningen enligt 11 § i detta kapitel av den nytta, skada och olägenhet som byggandet medför ska hänsyn tas till de omständigheter som berör vattenstatusen och vattenanvändningen inom projektets influensområde enligt vad som har angetts i den förvaltningsplan som avses i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004). Vid bedömningen ska dessutom hänsyn tas till vad som i den riskhanteringsplan som avses i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) har angetts om översvämningsriskerna inom projektets influensområde och målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt om de åtgärder som syftar till att uppnå målen.

16 kap.

Handläggning av ansökningsärenden i regionförvaltningsverket

23 a §

Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska av regionförvaltningsverkets beslut framgå på vilket sätt bedömningen enligt nämnda lag har beaktats. Av tillståndsbeslutet ska dessutom framgå hur förvaltningsplanen enligt lagen om vattenvårdsförvaltningen och riskhanteringsplanen enligt lagen om hantering av översvämningsrisker har beaktats.


Denna lag träder i kraft den 30 juni 2010.

RP 30/2010
JsUB 9/2010
RSv 91/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG, EUT nr L 288, 6.11.2007, s. 27

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.