603/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 1 § 3 mom., 11, 11 a, 12 och 12 b §, sådana de lyder i lag 567/2009, som följer:

1 §
Fondens uppgift

Medel i fonden får användas till att teckna aktier och andelar i finländska inlåningsbanker och deras finländska holdingföretag, nedan holdingföretag, bevilja lån till banker och deras holdingföretag samt till det centralinstitut som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010), ställa borgen för lån om upptas av dessa samt bevilja banker, deras holdingföretag och centralinstitutet också annat finansiellt stöd, om sådant behövs för att trygga bankens eller sammanslutningens verksamhet och stabiliteten på finansmarknaden.


11 §
Ansökan om finansiellt stöd

Finansiellt stöd till de banker, de holdingföretag och det centralinstitut som avses i 1 § 3 mom. och till egendomsförvaltningsbolag som avses i 1 § 4 mom. beviljas på ansökan av banken, holdingföretaget, centralinstitutet eller egendomsförvaltningsbolaget.

11 a §
Åläggande att ansöka om stöd

Statsrådet kan ålägga en bank med koncession i Finland eller dess holdingföretag att till fonden lämna in en ansökan för att få finansiellt stöd som statsrådet anser behövligt, om

1) bankens kapitaltäckning eller konsoliderade kapitaltäckning har blivit eller kan väntas bli så mycket sämre att det inte finns förutsättningar att fortsätta den koncessionsenliga verksamheten,

2) banken inte kan föreslå tillräckliga åtgärder för att dess kapitaltäckning och konsoliderade kapitaltäckning ska nå upp till eller hållas på en nivå som förutsätts i kreditinstitutslagen (121/2007) och det inte utan statligt finansiellt stöd är möjligt att trygga bankens kapitaltäckning och konsoliderade kapitaltäckning, och

3) bankens likvidation eller konkurs kan leda till allvarliga störningar på finansmarknaden.

Om banken eller holdingföretaget inte lämnar in en stödansökan inom en skälig tidsfrist som statsrådet har satt ut, kan statsrådet besluta att bankens eller dess holdingföretags aktier eller kapitallån eller en i annan än aktiebolagsform grundad banks affärsverksamhet ska lösas in till fonden på det sätt som föreskrivs i 12 b §.

Banken och holdingföretaget får inte försättas i likvidation eller konkurs inom den tidsfrist som anges i 2 mom. och inte heller medan myndighetsbehandlingen av stödansökan pågår.

Beslut som avses i 1 och 2 mom. fattas av statsrådets allmänna sammanträde. Finansministeriet ska före beslutet inhämta yttranden av Finlands Bank och Finansinspektionen. Statsrådets beslut enligt 1 mom. ska iakttas trots att det har överklagats, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

12 §
Stödvillkor

Stödåtgärder kan förenas med villkor som gäller de stödtagande bankernas, holdingföretagens och centralinstitutets affärsverksamhet och organiseringen av deras förvaltning.

Finansiellt stöd som ska återbetalas kan helt eller delvis efterskänkas, om riksdagen så beslutar.

12 b §
Inlösen av stödtagande företags aktier, kapitallån och affärsverksamhet

I stället för tillämpning av stödvillkor enligt 12 a § kan aktierna i en stödtagande bank i aktiebolagsform med koncession i Finland eller i dess finländska holdingföretag genom statsrådets beslut mot full ersättning lösas in till fonden eller till ett bolag som avses i 1 § 4 mom. Som full ersättning betraktas aktiernas uppskattade verkliga värde efter det att förlusterna enligt bankens fastställda balansräkning och dessutom de uppskattade förlusterna för inlösenåret och de tre följande åren har täckts genom nedsättning av aktiekapitalet. Uppskattningen av framtida förluster ska baseras på en tillförlitlig utredning av de risker som är förenade med bankens kreditstock och övriga placeringar samt på en motiverad åsikt om sannolikheten för förluster och när de uppkommer. För utredning av de uppskattade förlusterna ska specialgranskning enligt 14 a § utföras i banken. För inlösen av aktier gäller i övrigt i tillämpliga delar 18 kap. 2―11 § i aktiebolagslagen (624/2006). Fonden behöver inte ställa säkerhet enligt 18 kap. 6 § i aktiebolagslagen för betalning av inlösenpriset.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om aktier ska på motsvarande sätt tillämpas på kapitallån.

Om en bank med koncession i Finland inte är ett aktiebolag, kan dess affärsverksamhet lösas in på det sätt som anges i 1 mom. Affärsverksamhetens verkliga värde uppskattas då enligt bestämmelserna i 1 mom. om uppskattning av aktiers verkliga värde.

En sparbank vars affärsverksamhet har lösts in i enlighet med 3 mom. kan ombildas till stiftelse i enlighet med 92 § 2 och 3 mom. i sparbankslagen.

Om stödobjektet inte är ett sådant företag som avses i 1 mom., ska det som villkor för stödet uppställas att finansministeriet har rätt att utse flertalet av det stödtagande företagets styrelseledamöter eller att staten på något annat sätt kan garanteras ett tillräckligt stort inflytande i det stödtagande företaget.

Ett beslut enligt denna paragraf fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. Före beslutet ska finansministeriet inhämta yttranden av Finlands Bank och Finansinspektionen. En förutsättning för ett beslut är att statens intresse inte i tillräcklig utsträckning kan tryggas genom stödvillkor som avses i 12 a §. Om beslutet gäller inlösen av aktier är en förutsättning dessutom att avvikelse från jämlikheten mellan aktie- eller andelsägarna inte får ske utan vägande skäl. Statsrådets beslut får inte överklagas genom besvär till den del det är fråga om huruvida det finns inlösenrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009
EkUB 6/2010
RSv 40/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.