591/2010

Given i Helsingfors den 10 juni 2010

Statsrådets förordning om skydd av bison i hägn

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurskyddskrav som ska iakttas vid hållande av amerikanska bisonoxar (bison bison) i hägn någon annanstans än i djurparker.

Bestämmelser om hållning av bison i hägn finns förutom i denna förordning också i djurskyddsförordningen (396/1996).

2 §
Allmänna krav på förvaringsutrymmet

Bisonhägnets terräng, växtlighet och mark ska vara lämpliga för hållande av bison i hägn. I hägnet ska det finnas skyddade ställen eller konstruktioner som ger tillräckligt skydd mot ogynnsamma väderleksförhållanden.

Antalet bisonoxar ska stå i lämplig proportion till hägnets storlek, terräng och växtlighet. I hägnet ska för varje påbörjad grupp av tre fullvuxna djur finnas utrymme motsvarande minst en hektar.

En bisonoxe som står lägre ner på flockens sociala rangskala ska ha möjlighet att fly undan för en bisonoxe som står högre upp på rangskalan.

I bisonhägnet eller i anslutning därtill ska det finnas trygga och ändamålsenliga utrymmen där bisonoxarna kan undersökas, behandlas och skötas på annat sätt samt isoleras.

3 §
Uppsättning av stängsel

Bisonhägnets stängsel ska under alla årstider effektivt hindra bisonoxarna från att rymma ur hägnet samt älgar, hundar och motsvarande djur utanför hägnet att ta sig in. Stängslet och stängselkonstruktionen ska vara sådana att bisonoxarna inte skadar sig. Inhägnaden får inte ha alltför trånga eller spetsiga vinklar. Djuren ska lätt kunna upptäcka stängslet. Vid användning av elstängsel ska djuren först vänjas vid stängslet.

Stängslets lodräta stolpar ska vara av ett hållbart material. När stängselmaterialet eller de lodräta stolparna behandlas får träskyddskemikalier, målarfärger eller andra medel inte användas på ett sådant sätt att de kan orsaka förgiftning hos bisonoxarna.

Stängslen och konstruktionerna i anslutning till dem ska hållas i gott skick så att de inte skadar bisonoxarna eller äventyrar deras hälsa och välbefinnande. Stängslets skick ska kontrolleras regelbundet och felen avhjälpas utan dröjsmål. Träd i stängslets närhet ska avlägsnas, om deras tillstånd är sådant att det finns en väsentlig risk för att de faller över stängslet och skadar det.

4 §
Uppföljning av välbefinnandet

Välbefinnandet hos bisonoxar ska kontrolleras tillräckligt ofta, dock minst en gång om dagen.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas tillsynen över bisonoxarnas hälsa och välbefinnande under dräktighetens senare del, vid kalvningstiden eller när väsentliga förändringar i omständigheterna inträffar. Bisonoxar ska inspekteras individuellt om det är nödvändigt på basis av en allmän inspektion. Om det vid tillsynen observeras något som avviker från det normala ska omedelbara åtgärder vidtas för att reda ut och avhjälpa situationen.

5 §
Vattning och utfodring av bisonoxar

Utfodringen ska ordnas så att de djur som rör sig i samma grupp kan äta samtidigt. En bisonoxe högre upp på den sociala rangskalan får inte tillåtas dominera hela foderplatsen. Varje bisonoxe i hägnet ska ha tillfälle att äta i lugn och ro.

Bisonoxarna ska dagligen ha tillgång till en tillräcklig mängd dricksvatten.

Foder som ges till bisonoxar ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov kompletterat med mineraler. Bisonoxarna ska dagligen ha tillgång till tillräckliga mängder stråfoder.

Vid utfodring ska plötsliga förändringar i fodrets sammansättning eller mängd undvias.

Bisonfodret får inte onödigt förorenas. Bisonoxarnas foder- och vattenbehållare ska hållas rena.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid hållande av bison i hägn (194/1999).

Rådets direktiv 98/58/EG (31998L0058); EGT nr L 221, 8.8.1998, s. 23

Helsingfors den 10 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.