587/2010

Given i Helsingfors den 10 juni 2010

Statsrådets förordning om skydd av får

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurskydd vid fårskötsel.

Utöver vad som föreskrivs i denna förordning finns bestämmelser om fårskötsel i djurskyddsförordningen (396/1996).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) lamm får som är yngre än sex månader,

2) tackor får som lammat.

3 §
Allmänna krav på förvaringsutrymmet

De inre ytorna av djurstallar och kättar avsedda för fårskötsel samt utrustning och anordningar för fårskötsel ska lätt kunna hållas rena och vid behov kunna desinfekteras. I ytbehandlingen får inte träskyddskemikalier, målarfärg eller andra medel användas på ett sådant sätt att de kan orsaka förgiftning hos fåren. Byggnader, inhägnader och anordningar ska hållas i gott skick så att de varken skadar djuren eller äventyrar deras hälsa eller välbefinnande.

Fåren i ett djurstall ska i nödsituationer snabbt kunna utrymmas från förvaringsutrymmena.

För sjuka eller skadade får ska finnas en avskild ändamålsenlig box eller något annat utrymme där djuret kan vårdas och varifrån det om möjligt har synkontakt med andra får.

4 §
Utrymmeskrav vid fårskötsel

Golvytan i förvaringsutrymmen för får som hålls i grupp ska överensstämma med kraven i bilagan.

Om ett får hålls i en ensambox, ska boxen vara minst 1,4 kvadratmeter och till sin form sådan att fåret obehindrat kan vända sig runt.

I ett förvaringsutrymme med golv med ströbädd ska en tacka jämte lamm förfoga över en golvyta på minst två kvadratmeter. Utfodringsutrymmen som är avsedda endast för lamm ska ha en yta på minst 0,2 kvadratmeter per lamm.

5 §
Golv

Golvunderlaget i ett förvaringsutrymme för djur ska vara sådant att flytande sekret avlägsnas på ett behörigt sätt eller absorberas väl i ströet. Fåren ska förfoga över ett för dem lämpat ströbeklätt område där alla djur samtidigt kan ligga ned.

Spaltgolv, gallergolv eller perforerade golv ska vara sådana att fårens klövar inte fastnar eller skadas på något annat sätt. Spaltgolvets stavbredd ska vara minst 80 millimeter och spaltbredden får vara högst 25 millimeter. Lamningsboxar och förvaringsutrymmen för lamm får inte ha spaltgolv. Golvet i lamningsboxar och förvaringsutrymmen med fast golv för lamm ska vara försett med en riklig ströbädd.

6 §
Anordningar och redskap

Anordningar och redskap samt hö- och andra utfodringsställningar och foderhäckar som används vid fårskötsel ska byggas och installeras så att de är inom räckhåll för alla får och inte orsakar dem någon fara.

Ett förvaringsutrymme för får ska ha tillräckligt många dricksplatser. För varje påbörjad grupp av 30 får ska det finnas minst en vattenbehållare eller dricksho. Vattenbehållarna, trågen och drickshoarna ska vara placerade i förvaringsutrymmet så att de är inom räckhåll för alla får och inte orsakar dem någon fara. Om automatiska vattnings- och utfodringssystem används, ska fåren vänjas vid att använda dem.

7 §
Förhållandena i djurstallet

Djurstallet ska ha en sådan ventilation att luftens fuktighet, temperatur, dammängd och halt av skadliga gaser inte stiger till en nivå som är skadlig. Fåren får inte ständigt vara utsatta för buller som överstiger 65 decibel (dB(A)).

8 §
Fållor och beten

Gångvägarna från djurstallet till fårfållan och betet ska vara trygga samt sådana att fåren inte smutsar ner sig i onödan.

Fårfållornas och fårbetenas inhägnader ska vara trygga för fåren. Stängslena ska hållas i gott skick så att fåren inte skadar sig. Stängslen ska vara tillverkade av material som lämpar sig för får. Om stängslet är ett nät ska det vid behov spännas för att minimera risken för att fåren fastnar i nätet. Elstängslen ska byggas och underhållas så att de inte orsakar fåren onödigt lidande.

9 §
Uppföljning av välbefinnandet

Vid inspektionen av fårens hälsa och välbefinnande ska särskild uppmärksamhet ägnas högdräktiga tackor och tackor som lammar samt får som blivit klippta eller utsatts för stora förändringar av vårdförhållandena.

Får ska inspekteras individuellt om det är nödvändigt på basis av en allmän inspektion. Djurens klövar ska inspekteras tillräckligt ofta och vid behov verkas.

Vid sammanslagning av grupper av får eller när nya djur tillförs hjorden ska särskild uppmärksamhet fästas vid eventuella beteendeproblem till följd av omställningar i de sociala relationerna.

10 §
Hantering och behandling av får

Om ett får måste hållas stilla, ska det placeras i sittande ställning eller läggas på sida. Ett får får inte göras orörligt med hjälp av elektricitet. Ett djur får inte läggas på rygg.

Hundar som används för vallning av får ska på behörigt sätt vara skolade för vallning.

11 §
Uppbindning av får

Får får inte hållas uppbundna annat än kortvarigt medan djuret utfodras, mjölkas eller sköts på annat sätt.

12 §
Vattning och utfodring av får

Foder som ges till får ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov kompletterat med mineraler.

Om fåren inte ständigt har tilltång till foder, ska alla djur i hjorden kunna äta samtidigt när det är dags för utfodring. Härvid ska kanten på foderhäcken vara minst 35 centimeter per får vid användning av en rak foderhäck och minst 20 centimeter vid användning av en cirkulär foderhäck. Vid användning av en rak foderhäck ska kanten på foderhäcken dock vara minst 45 centimeter per dräktig tacka. Vid fri fodertillgång ska kanten på foderhäcken vara minst 17 centimeter per får.

Ett lamm ska ges råmjölk eller någon ersättande produkt så snart som möjligt efter födseln. Lamm ska från en veckas ålder ha tillgång till gräs, hö eller något annat fiberhaltigt foder samt rent vatten.

Fårens vattningsanordningar och vattenbehållare ska hållas rena. Urin och avföring får inte kontaminera fodret eller dricksvattnet, och vattnet får inte heller frysa.

13 §
Lamning

Ett nyfött lamm ska hållas tillsammans med tackan i minst 24 timmar efter födseln, om inte någon särskild orsak talar för att djuren skiljs åt.

Nyfödda lamm ska övervakas för att det ska kunna säkerställas att det uppstår ett band mellan tackan och lammet. Vid behov ska det finnas en värmeapparat för att trygga tillgången till tilläggsvärme för lamm.

14 §
Mjölkning

Tackor som mjölkas ska med hänsyn till deras mjölkproduktion mjölkas tillräckligt ofta.

15 §
Klippning

Får ska klippas minst en gång om året.

Den som klipper får ska ha tillräckliga uppgifter om klipptekniken och tillräcklig kunskap för att utföra klippningen. Klippningen ska utföras försiktigt och noggrant. Sår som eventuellt uppkommit i samband med klippning ska skötas omedelbart.

Får som klippts nyligen får inte hållas utomhus om de där kan utsättas för ogynnsamma väderleksförhållanden.

Den utrustning som används vid klippning ska hållas ren och funktionsduglig samt vara lämplig med beaktande av fårens storlek och ålder.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Genom denna förordning upphävs 19 § i djurskyddsförordningen (396/1996), sådan denna paragraf lyder i förordning 171/2005, samt jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid fårskötsel (65/1997).

Rådets beslut 78/923/EEG (31978D0923); EGT nr L 323, 17.11.1978, s. 12,
Rådets beslut 92/583/EEG (31992D0583); EGT nr L 395, 31.12.1992, s. 21,
Rådets direktiv 98/58/EG (31998L0058); EGT nr L 221, 8.8.1998, s. 23

Helsingfors den 10 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Bilaga

Minimigolvyta per får i förvaringsutrymmet, med undantag för foderhäckens yta, när får hålls i grupp

Fårens genomsnittliga vikt/djur (kg) Golv med ströbädd (m2/djur) Gallergolv (m2/djur) Spaltgolv (m2/djur)
Lamm under 15 0,25 0,25 -
Lamm 30 0,50 0,50 -
Lamm över 30 0,75 0,75 -
Får 55 1,0 0,8 0,8
Får 75 1,4 1,0 1,0
Dräktig tacka 55 1,3 1,1 1,1
Dräktig tacka 75 1,7 1,3 1,3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.