574/2010

Given i Helsingfors den 17 juni 2010

Statsrådets förordning om temporärt nationellt stöd för jordbruk och trädgårdsodling

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 15 a § 5 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), sådant det lyder i lag 457/2010:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om stöd som avses i 15 a § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen.

2 §
Inverkan av stöd av mindre betydelse

Temporärt stöd får beviljas till högst ett sådant belopp att summan av det temporära stödet och de i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter avsedda stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter som beviljats sökanden inte överstiger 15 000 euro per företag under åren 2008―2010.

3 §
Tidpunkten för beviljande av stöd

Temporärt stöd anses ha beviljats så som föreskrivs i artikel 3.2 i den förordning av kommissionen som avses i 2 §, när tillstånd att betala ut stödet har getts.

4 §
Stödbeloppet

Som temporärt stöd beviljas högst 0,3 procent av det i 15 a § 2 mom. i stödlagen avsedda beloppet av främmande kapital, exklusive leverantörsskulder och resultatregleringar, som den 31 december 2009 hänför sig till sökandens jordbruks- och trädgårdsproduktion.

Temporärt stöd får betalas till ett belopp av högst 9,0 miljoner euro. Om det sammanlagda belopp av temporärt stöd som beräknats på basis av de godtagbara ansökningarna överstiger ovan nämnda maximibelopp, sänks den procentsats som avses i 1 mom.

5 §
Beloppet av förhöjningen av stödet

Som förhöjning av temporärt stöd beviljas högst 3,0 procent av beloppet av de investeringskostnader som avses i 15 a § 3 mom. i stödlagen.

Förhöjningen av temporärt stöd får betalas till ett belopp av högst 13,0 miljoner euro. Om det sammanlagda belopp av temporärt stöd som beräknats på basis av de godtagbara ansökningarna överstiger ovan nämnda maximibelopp, sänks den procentsats som avses i 1 mom.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2010.

Helsingfors den 17 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.