570/2010

Given i Helsingfors den 17 juni 2010

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om beskattningsförfarande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen om beskattningsförfarande (763/1998) 4 § 1 mom. samt 9 och 10 § som följer:

4 §
Platsen för skattegranskning

Skattegranskningen ska förrättas i den skattskyldiges affärslokaler, i en räkenskapsbyrå eller vid Skatteförvaltningen. Om skattegranskningen förrättas i den skattskyldiges affärslokaler eller i en räkenskapsbyrå ska den skattskyldige ställa ändamålsenliga rum och hjälpmedel samt biträden till de tjänstemäns förfogande som förrättar granskningen. Handlingarna och de tekniska upptagningarna ska uppvisas för granskning eller sändas till det ställe där granskningen förrättas. Av de tekniska upptagningarna ska på myndighetens uppmaning framställas kopior för granskarens bruk, om det är nödvändigt för granskningen.


9 §
Meddelande om skattelättnads- och uppskovsbeslut

Den myndighet som har fattat beslut om skattelättnad eller skatteuppskov ska sända en kopia av beslutet till Skatteförvaltningen samt, om beslutet gäller kommunal- och kyrkoskatt eller sjukförsäkringsavgift, också till kommunen, församlingen och Folkpensionsanstalten.

10 §
Förvaring av handlingar som gäller ändringssökande

När förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen har avgjort besvär, ska besvärshandlingarna sändas till Skatteförvaltningen för förvaring.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010

Helsingfors den 17 juni 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Specialsakkunnig
Ilkka Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.