568/2010

Given i Helsingfors den 17 juni 2010

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) 1 §, 2 § 2 mom., 3 och 16 §, 17 § 1 mom., 20 och 23 §, 27 § 2 mom., 28 § 1 mom. och 39 §,

av dem 27 § 2 mom. och 28 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1162/2003, som följer:

1 §
Skattekort

Skattekort ges av Skatteförvaltningen. Om den skattskyldige inte får ett skattekort per post, är han skyldig att själv begära ett sådant av Skatteförvaltningen.

2 §
Överlämnande och förvaring av skattekort

Skattekortet behöver inte lämnas till den som betalar ut annat än lön eller ersättning för utfört arbete, om betalaren har fått de på skattekortet antecknade uppgifterna om innehållningen av Skatteförvaltningen på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller har fått dessa uppgifter av skadeståndstagarens arbetsgivare genom en sådan anmälan om olycksfall som avses i 39 § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).


3 §
Förskottsinnehållning utan skattekort

Om mottagaren av en betalning inte överlämnar något skattekort till betalaren och denne inte heller på det sätt som avses i 2 § får de uppgifter som behövs för verkställandet av förskottsinnehållningen och vid verkställandet av innehållningen inte ska tillämpas andra innehållningsprocenter som avses i denna förordning eller Skatteförvaltningens beslut om storleken av förskottsinnehållning, ska innehållningen verkställas så att 60 procent av betalningen innehålls.

16 §
Nedsättning av förskottsinnehållning i vissa fall

Om det är uppenbart att förskottsinnehållningen på inkomster som avses i 15 § 1 och 2 mom. även med hänsyn till den skattskyldiges övriga inkomster och den förskottsuppbörd som ska verkställas på dessa överstiger vad som behövs för betalning av de skatter och avgifter som ska debiteras, kan Skatteförvaltningen på begäran av den skattskyldige och sedan denne har givit sin utredning i saken sätta ner innehållningen så att den motsvarar de slutliga skatterna och avgifterna.

Är det uppenbart att förskottsinnehållningen på en sådan ersättning för arbete som avses i 15 § 3 mom. av annan orsak än till följd av de sedvanliga kostnaderna för utförandet av arbetet är alltför hög, kan Skatteförvaltningen på begäran av den skattskyldige och sedan denne har givit sin utredning i saken sätta ner innehållningen så att den motsvarar de slutliga skatterna och avgifterna. Är förskottsinnehållningsprocenten för en fysisk person som inte är införd i förskottsuppbördsregistret alltför hög, kan Skatteförvaltningen efter att ha mottagit utredning i saken sätta ner innehållningen så att den motsvarar de slutliga skatterna och avgifterna.

17 §
Resekostnadsersättningar

Till en löntagare kan utan att förskottsinnehållning verkställs betalas resekostnadsersättningar för arbetsresor i Finland eller utomlands, enligt vad Skatteförvaltningen årligen bestämmer i ett beslut om sådana kostnader.


20 §
Betalningsdag för förskottsskatt

Förskottsskatt tas ut under de uppbördsmånader som Skatteförvaltningen bestämmer så, att de förskott som tas ut under de olika månaderna ska betalas senast den 23:e dagen i respektive kalendermånad.

23 §
Tidpunkten för debiteringsbeslutet

Skatteförvaltningen ska fatta debiteringsbeslut enligt 24 § i lagen om förskottsuppbörd så, att ett samfund eller en samfälld förmån kan betala förskottet före utgången av räkenskapsperioden och andra skattskyldiga före utgången av kalenderåret. En begränsat skattskyldig kan påföras förskott också vid annan tidpunkt.

27 §
Konto för förskottsinnehållningar och registreringskedja

Löner och andra bokförda poster ska antecknas i lönebokföringen och i anteckningarna så att de bokförda posternas samband från lönelistan till lönekortet samt till det belopp som ska betalas till Skatteförvaltningen och till de deklarationer som ska avges utan svårighet kan observeras.

28 §
Utnyttjande av maskinläsbara datamedier

Vad som i bokföringslagen (1336/1997) eller med stöd av den bestäms om utnyttjande av maskinläsbara datamedier gäller även lönebokföring. På uppmaning av Skatteförvaltningen ska lönebokföringen på arbetsgivarens bekostnad utan dröjsmål omvandlas till vanlig läsbar skriftlig form. Skattegranskning av lönebokföringen kan även utföras med elektroniska hjälpmedel.


39 §
Intyg över att förskottsinnehållning har verkställts i Finland

För att en arbetsgivare ska få ett sådant intyg över att förskottsinnehållning har verkställts i Finland som avses i en internationell överenskommelse som syftar till att undvika att skatteförskott tas ut i flera än en stat, ska han meddela Skatteförvaltningen arbetstagarens namn, personbeteckning, tjänstgöringstiderna i en annan avtalsslutande stat samt andra behövliga uppgifter. När förskottsinnehållningen till följd av ändrade förhållanden inte längre verkställs i Finland, ska arbetsgivaren omedelbart underrätta Skatteförvaltningen därom.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Helsingfors den 17 juni 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Specialsakkunnig
Ilkka Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.