564/2010

Given i Helsingfors den 17 juni 2010

Statsrådets förordning om ändring av inkomstskatteförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i inkomstskatteförordningen (1551/1992) 2 och 3 § samt 4 § 2 mom.,

av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1242/2004, som följer:

2 §

Skatteförvaltningen namnger på ansökan de donationstagare som avses i 57 § i inkomstskattelagen för högst fem år i sänder. Villkor som gäller anmälningsskyldighet kan ingå i namngivningsbeslutet.

Innan ett beslut om namngivning fattas, ska Skatteförvaltningen inhämta utlåtande av den nämnd för utlåtanden om donationers skattefrihet som nämns i 4 §.

3 §

Skatteförvaltningen kan återkalla det beslut som avses i 2 § om en namngiven donationstagare inte uppfyller de villkor som uppställs i beslutet eller om donationstagarens egentliga uppgift inte längre är att bevara kulturarvet i Finland eller att understöda vetenskap eller konst.

Innan ett beslut om namngivning återkallas, ska Skatteförvaltningen inhämta utlåtande av nämnden för utlåtanden om donationers skattefrihet. Donationstagaren ska beredas tillfälle att bli hörd i saken.

4 §

Den av finansministeriet tillsatta kostnadsersättningsdelegationen består av en ordförande och högst åtta andra medlemmar. Delegationens ordförande ska förordnas bland finansministeriets tjänstemän. Medlemmarna förordnas bland de personer som föreslås av parterna i de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen samt Skatteförvaltningen. Delegationens verksamhetsperiod är tre år.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Helsingfors den 17 juni 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Specialsakkunnig
Ilkka Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.