544/2010

Given i Helsingfors den 10 juni 2010

Arbets- och näringsministeriets förordning om de arbets- och näringsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 85 § 3 mom. i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004), sådan den lyder i lag 973/2007, som följer:

1 §
Behöriga arbets- och näringsbyråer

Behöriga för uppgifter som föreskrivs för arbets- och näringsbyråer med stöd av utlänningslagen (301/2004) är Vanda, Villmanstrands och Tammerfors arbets- och näringsbyråer. I fråga om skötseln av dessa uppgifter i landskapet Åland föreskrivs särskilt.

Av de arbets- och näringsbyråer som nämns i 1 mom. är den arbets- och näringsbyrå behörig inom vars område arbetet utförs. Om arbetet utförs inom flera än en arbets- och näringsbyrås område, är den arbets- och näringsbyrå behörig inom vars område arbetet huvudsakligen utförs. Om arbetet inte är bundet till området för någon arbets- och näringsbyrå, är den arbets- och näringsbyrå behörig inom vars område arbetsgivaren har ett verksamhetsställe.

2 §
Arbets- och näringsbyråernas områden

De behöriga arbets- och näringsbyråernas områden är följande:

Vanda arbets- och näringsbyrå: området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Villmanstrands arbets- och näringsbyrå: områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Sydöstra Finland, i Södra Savolax, i Norra Savolax, i Norra Karelen, i Norra Österbotten, i Kajanaland och i Lappland.

Tammerfors arbets- och näringsbyrå: områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Birkaland, i Satakunta, i Tavastland, i Mellersta Finland, i Södra Österbotten, i Österbotten och i Egentliga Finland.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2010.

Genom denna förordning upphävs arbetsministeriets förordning av den 2 juni 2006 om de arbetskraftsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen (421/2006).

Helsingfors den 10 juni 2010

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Överinspektör
Tiina Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.