539/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 2006 om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1187/2009, samt

fogas till lagen en ny 55 a § som följer:

21 §
Villkor och begränsningar när det gäller att bevilja projektstöd

Ett villkor för projektstöd är att den åtgärd som stöds anknyter till sökandens uppgifter eller verksamhetsidé på ett väsentligt sätt och att sökanden har tillräckliga ekonomiska och administrativa förutsättningar att genomföra projektet. Om stöd söks för en åtgärd som avses i artikel 16a.1 punkt g i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), tillämpas vid beviljande av stöd också 4, 6, 6 a, 9 och 11 § i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009).


55 a §
Beviljande av projektstöd i vissa fall

Om en upphandlingsannons om ett bredbandsprojekt har publicerats före den 1 januari 2010, kan vid behandlingen av stöd för byggande av bredband, med sökandens samtycke, i stället för lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden och statsunderstödslagen, tillämpas bestämmelserna i denna lag om beviljande av stöd för en åtgärd som avses i artikel 16a.1 punkt g i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Sökandens samtycke anses föreligga när en i denna lag avsedd ansökan lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 21/2010
KoUB 3/2010
RSv 65/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.