537/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 juni 1976 om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden (562/1976) 5 § 1 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 10 § 1 mom. och 11 §,

av dem 5 § 1 mom., 6 § och 10 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1030/1978, som följer:

5 §

De belopp som har uppburits i slutlig löneskatt ska betalas till Skatteförvaltningen senast den 10 dagen i den kalendermånad som följer närmast efter uppbörden. I fråga om uppbördsförfarandet gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) eller med stöd av den bestäms om uppbörd av källskatt.


6 §

Anser den skattskyldige att en slutlig löneskatt har uppburits felaktigt, och har Nordiska Investeringsbanken inte rättat uppbörden, kan den skattskyldige föra saken till Skatteförvaltningen för avgörande. Rättelseyrkande ska göras senast under det kalenderår som följer närmast efter uppbörden av skatten.

Finner Skatteförvaltningen att i slutlig löneskatt har uppburits ett för stort belopp, ska Skatteförvaltningen bestämma att det överstigande beloppet ska återbetalas till den skattskyldige.

7 §

Yrkande som nämns i 1 mom. ska göras skriftligen i skattedeklarationen för det kalenderår under vilket löneinkomsten har erhållits. Skattedeklarationen ska lämnas till Skatteförvaltningen. Har skattedeklarationen inte lämnats i rätt tid, ska yrkandet förkastas.

10 §

Den som är missnöjd med ett beslut som Skatteförvaltningen gett med stöd av 6 § får anföra besvär över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom trettio dagar från den dag då han fick del av beslutet, nämnda dag oräknad. Besvärsskriften ska tillställas nämnda förvaltningsdomstol. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas från dagen för beslutet.


11 §

I förvaltningsdomstolens beslut med anledning av besvär som avses i denna lag får ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt på statens vägnar har Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. I fråga om ändringssökande gäller i övrigt vad som i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) bestäms om sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.